Stanovništvo

Search
Close this search box.

Finansiranja

Garancije

Bankarske garancije

Bosna Bank International d.d. izdaje sljedeće vrste bankarskih garancija u zemlji i inostranstvu na zahtjev svojih klijenata:

  • plative garancije
  • avansne garancije
  • licitacione garancije
  • garancije za dobro izvršenje posla
  • garancije za kvalitet
  • garancije za zadržani novac
  • carinske garancije 

Dodatne informacije

Za klijente koji imaju zaključen okvirni ugovor, izdavanje se vrši istog radnog dana kada je dostavljen nalog i odgovarajuća dokumentacija.

Napomene:

  • provizija se obračunava i naplaćuje kvartalno unaprijed
  • trošak konfirmacije snosi klijent

Banka prima i sve vrste garancija drugih banaka u korist svojih klijenata (loro garancije).

Cijene usluga su definisane važećom Tarifom naknada za pravna lica Banke. Banka zadržava pravo da promijeni Tarifu za rizične ili kompleksnije transakcije. 

Zahtjev za garanciju

Svako pravno lice koje ima potrebu za bankarskom garancijom može aplicirati za izdavanje garancije u BBI banci. Ukoliko već imate uspostavljen poslovni odnos sa BBI, zahtjev za odobrenje garancije možete dostaviti account-u Vaše kompanije u Banci. Ukoliko nemate uspostavljen poslovni odnos sa BBI, zahtjev možete predati na protokol BBI banke ili putem faksa na broj 033 203 122.


Preporučujemo korištenje općeg zahtjeva za odobrenje garancije koji možete pronaći na ovoj stranici kako bismo smanjili mogućnost greške i skratili proces odobrenja garancije.


Ostala potrebna dokumentacija koju je potrebno priložiti uz zahtjev je:
•    Forma garancije
•    Zvanični finansijski izvještaji za prethodna tri obračunska perioda 
•    Podaci o kompaniji (osnivači, menadžment, broj zaposlenih, djelatnost kojom se bavi, grana industrije u kojoj posluje, položaj kompanije na tržištu, konkurencija)
•    Presjek stanja iz prethodnog mjeseca na obrascu BBI
•    Saglasnost za provjeru CRK
•    Uvjerenje iz Poreske uprave da nema neizmirenih dospjelih obaveza (ne starije od tri mjeseca)
•    Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu indirektnih poreza.
•    Izvod iz Sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca)
•    Obavještenje nadležnog organa za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
•    ID broj firme
•    Kopija lične karte i CIPS prijavnice za ovlaštena lica
•    Izjava o povezanim licima
•    Izvještaj eksternog revizora (samo za dionička društva)
•    Ostala dokumenta po zahtjevu Banke u ovisnosti od vrste garancije (tenderska dokumentacija, ugovor i sl.)

Preuzmite dokumentaciju

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

mBBI mobilno bankarstvo

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija