Stanovništvo

Search
Close this search box.

Finansiranja

Ostali dokumentarni poslovi

Ostali dokumentarni poslovi

Naplata / Dokumentarni inkaso / Collection je nalog kojim prodavac nalaže svojoj banci da podnesene prezentovane dokumente uruči njegovom kupcu putem banke kupca, uz uslov da ih se plati ili da se akceptira na njega vučena mjenica.

Inkaso se ugovara kao vid plaćanja u situaciji kada se prodavac i kupac poznaju i kada je prodavac (izvoznik) uvjeren da je kupac vrlo pouzdana osoba te da je njegova solventnost i spremnost da ugovorenu robu plati, neupitna.

Prednosti korištenja dokumentarnog inkasa su sljedeće:

  • jednostavan i jeftin način rukovanja dokumentima
  • plaćanje se odvija brže nego kod plaćanja na otvoreno
  • zaštićenost vlasništva nad robom i mogućnost raspolaganja njome, što je neusporedivo povoljnije nego kod isporuke robe na otvoreno. 

Oblici dokumentarnog inkasa

Tri su oblika Dokumentarnog inkasa poznata u poslovnoj praksi. Prilikom sklapanja ugovora kupac i prodavac dogovaraju da se plaćanje robe ili usluge obavi:

Novac uz dokumenta (Cash Against Documents – CAD) Kod CAD aranžmana izvoznikova komercijalna i otpremna dokumenta će biti poslana uvoznikovoj banci i uručena uvozniku tek kad sredstva budu naplaćena. Uvoznik zato ne može da preuzme robu od prijevoznika dok plaćanje ne bude izvršeno.

Dokumenta uz plaćanje (Documents against payment ili D/P) Kao i kod CAD transakcije, izvoznikova komercijalna i otpremna dokumenta šalju se preko uvoznikove banke radi naplate sredstava. Pored izvoznih dokumenata, izvoznik prilaže mjenicu koja je plativa „po viđenju“.

Dokumenta uz akcept (Documents against acceptance ili D/A) Uvoznicima se nudi odgoda plaćanja, pod uvjetom da su spremni da akceptiraju mjenicu koju na njih vuku izvoznici u određenom roku, na neko buduće vrijeme koje je fiksno. Akceptiranjem mjenice uvoznik pravno priznaje dug. Akcept je ostvaren kada uvoznik stavi svoj potpis na lice mjenice.

Inkaso poslove regulišu pravila koja su propisana od Međunarodne trgovinske komore u Parizu (URC 522). 

Prezentacija dokumenata na inkaso

Nakon što se prikupe otpremni dokumenti kao dokaz izvršene otpreme robe, isti služe izvozniku da robu naplati. Cijeli proces obavljanja dokumentarne naplate mogao bi se podijeliti u tri faze i to:

  • Ispostavljanje inkaso naloga (collection instruction) od strane izvoznika
  • Prosljeđivanje inkaso naloga sa svim potrebnim dokumentima Banci
  • Iskup dokumenata kod banke kupca. 

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

mBBI mobilno bankarstvo

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija