Stanovništvo

Search
Close this search box.

Vrijednost koju stvaramo zajedno

Česta pitanja

Finansiranja

Pravo na finansiranje može ostvariti svaki punoljetni podnosilac zahtjeva za finansiranje koji uz zahtjev dostavi, u zavisnosti od vrste i namjene finansiranja, dokumentaciju predviđenu aktima Poslovne politike Banke, među kojom je i dokumentacija kojom se utvrđuje njegov bonitet i kreditna sposobnost, i koji ispunjava uslove traženog finansiranja.

Korisnik ima pravo u bilo kojem momentu izvršiti povrat plasiranih sredstava finansiranja, u potpunosti ili djelimično, prije roka određenog za vraćanje pri čemu ima pravo na umanjenje ukupnih troškova finansiranja za iznos profita i troškova za preostali period trajanja ugovora (prijevremena otplata), ali je dužan o namjeri prijevremene otplate finansiranja unaprijed obavijestiti Banku u ugovorenom roku.

Efektivna profitna marža je diskontna stopa koja izjednačava, na godišnjoj osnovi, sadašnje vrijednosti svih novčanih primanja sa sadašnjim vrijednostima svih novčanih izdataka na osnovu korištenja finansijskih usluga, a koje su poznate u momentu iskazivanja ove stope. Efektivna profitna marža izražava sve uključene troškove i naknade po finansiranju

Fiksna stopa profitne marže je stopa koja se ugovara na početku finansiranja i nepromjenjiva je za cijelo vrijeme trajanja finansiranja. Promjenjiva (varijabilna) stopa profitne marže je tržišno indeksirana stopa koja se sastoji od fiksnog elementa i referentnog varijabilnog dijela. U toku trajanja finansiranja nominalna stopa profitne marže može se mijenjati u zavisnosti od promjena njenog varijabilnog dijela, koji se utvrđuje na osnovu 6-mjesečnog EURIBOR-a kao referentnog tržišnog indeksa.

U slučajevima kada korisnik finansiranja na vrijeme ne uplati ratu finansiranja,Banka obračunava i naplaćuje penale za kašnjenja od 30 dana na iznos dospjelog a ne izmirenog duga od prvog dana kašnjenja. Penali iznose 2% na godišnjem nivou.

Štednja

Oročeni i Avista depozitni račun može otvoriti svako punoljetno lice, odnosno roditelj ili zakonski staratelj za maloljetna lica i lica bez poslovne sposobnosti, koje se obrati Banci sa zahtjevom za otvaranje računa, te dostavi, popuni i potpiše potrebnu dokumentaciju definisanu važećim aktima Banke

Depoziti su deponovana (uložena) novčana sredstva kod banke, a na koje komitent zarađuje profit (prinos) koji je definisan profitnom maržom.

U slučaju da Korisnik Oročenog wakala štednog uloga želi da raspolaže depozitom prije isteka roka oročenja, Banka mu to može omogućiti uz pismeni zahtjev, te raskinuti ugovor. U slučaju prijevremenog raskida ugovora Oročenog wakala štednog uloga, na zahtjev Korisnika i uz uslov da je protekla najmanje polovina perioda oročenja, primjenjivat će se stopa prinosa za najbliži protekli period oročenja, a u skladu sa važećom Tarifom stopa prinosa na depozite fizičkih lica.

BBI banka svoje depozite investira u halal projekte kao što su; stanogradnja, obrazovanje, poljoprivreda i sl. Depoziti BBI Banke se zasnivaju na principi Wakala Ugovora. Wakala ugovori omogućavaju muwekkilu (klijentu) da uvjetuje wekilu (banci) gdje i pod kojim uvjetima će investirati njegov kapital. Banka se obavazuje da će klijentova sredstva ulagati u halal projekte (stanogrdanja, privreda, turizam…) na osnovu čega će dijeliti dobit sa klijentom

Kartice

Kako bi udovoljili potrebama građana za plaćanje putem Interneta, džeparac studentu, plaćanja na putovanjima i druge posebne potrebe, BBI banka je razvila jedinstvenu Prepaid karticu.

BBI Visa Prepaid Kartica je debitna kartica sa punom kontrolom limita i potrošnje.

Broj Kartica koje može kupiti jedan Klijent/Kupac nije limitiran

Kupac Kartice – fizičko lice koje u poslovnici/filijali Banke potpiše Pristupnicu za izdavanje kartice i izvrši inicijalnu uplatu na račun potrošnje čime prihvata Opće uvjete za izdavanje BBI Visa Prepaid Kartice. Kupac Kartice može biti istovremeno i Korisnik Kartice.

Također za plaćanje preko interneta možete koristit i našu Mastercard debit karticu (do 30 KM), kao i našu Mastercard Gold debitnu karticu (do 1000 KM).

Ukoliko karticom podižete novac na šalteru banke, postupak je identičan kao kod kupovine, osim što kao korisnik BAMCARD/VISA kartice obavezno bankarskom službeniku koji vam isplaćuje novac (u zavisnosti da li novac podižete u zemlji ili inostranstvu) na uvid dajete ličnu kartu ili pasoš.

Na bankomatu: Ubacite Vašu karticu u predviđeni otvor (na način prikazan na slici na bankomatu).

odaberite opciju PODIZANJE GOTOVINE
unesite Vaš PIN ( obavezno kod BAMCARD i VISA debitnih i kreditnih kartica)
odaberite taster pored željenog iznosa ili ga ukucajte na opciji DRUGI IZNOS
potvrdite odabirom tastera ENTER

Za nekoliko sekundi, pojaviće se Vaš novac, kartica i potvrda o obavljenoj transakciji (slip). Ukoliko podižete novac u inostranstvu obavezno sačuvajte slip-ove iz bankomata kao dokaz o podignutom novcu dok ne napustite zemlju radi INO-kontrole.

Debitna kartica je vezana uz tekući račun, fizičkog lica, vlasnika računa. Omogućava podizanje novca i kupovinu gdje god se nalazili. Sredstva raspoloživa na kartici : stanje tekućeg računa korisnika kartice uvećana ze eventualno odobreno prekoračenje po tekućem računu. 

Korisnik debitne kartice može postati svako fizičko lice koje ima otvoren tekući račun u BBI Banci.

Elektronske usluge

Kao korisnik elektronskih usluga štedni na vremenu, novcu a korištenje usluge je jednostavno. Bitno je naglasiti da u svako vrijeme i na svakom mjestu imate uvid u proizvode koje koristite u Banci, pregled prometa po računima bez stajanja u redovima, plaćanje u BiH i inozemstvu, naknada za plaćanje je niža do 70% u odnosu na šalter plaćanje. 

Za aktiviranje soft tokena neophodno je da na Vašem mobilnom uređaju instalirate aplikaciju Google autentifikator. Za uvezivanje google autentifikatora sa Vašom ebbi aplikacijom potrebno je da Vaš smart uređaj ima i mogućnost snimanja QR code. Ukoliko mobitel nema integrisan čitać, potrebno je da isti preuzmemo sa google play store-a ili app.store-a. 

Banka svim korisnicima predlaže soft token, obzirom da na ovaj način pristupaju usluzi bez dodatnih naknada. Korisnici koji kao sredstvo za autentifikaciju imaju sms token, u toku jednog mjeseca imaju deset poruka besplatno, a nakon toga svaka slijedeća se naplaćuje 0,10KM.

Prilikom unošenja jednokratne lozinke/tokena, aplikacija me vraća ne početnu stranicu?

U slučajevima kad vaš jednokratni token nije prepoznat od strane aplikacije, ista Vas vraća na početnu stranu. Predlažemo da provjerite u postavkama da li su datum i vrijeme podešeni na automatsko podešavanje. 

Zbog sigurnosti korištenja elektronskog bankarstva Banka je klijentima koji koriste javne računare onemogućila dodavanja primaoca, stoga ukoliko ne možete dodati novog primaoca, pretpostavka je da kod pristupa aplikaciji niste odabrali opciju „ovaj računar je privatan“. Korisnici elektronskih usluga imaju mogućnost koristiti opciju dodavanje novog primaoca samo kada odaberu opciju “ovaj računar je privatni.

Koje račune mogu vidjeti na elektronskom bankarstvu?

Elektronsko bankarstvo Vam pruža uvid u sve proizvode koje koristite u BBI banci.

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

logo-bijeli-01

mBBI mobilno bankarstvo