Stanovništvo

Search
Close this search box.

Politika privatnosti Banke

Bosna Bank International d.d  Sarajevo (u daljem tekstu: Banka) je dužna čuvati podatke o korisnicima usluga i proizvoda kao bankarsku tajnu, u skladu sa  internim aktima Banke, Zakonom o bankama, Zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim pozitivno pravnim propisima kojima je regulisana  tajnost podataka. Svi zaposlenici Banke su dužni čuvati sve podatke  koji se smatraju bankovnom tajnom, a koje saznaju priliko obavljanja poslova i vršenja  dužnosti iz svog djelokruga ili na bilo koji drugi način.

Sve osobe  kao i pružatelji usluga koje zbog prirode posla kojeg obavljaju s Bankom ili za Banku, u cilju osiguranja adekvatog poslovanja Banke i pružanja bankarskih usluga mogu imati pristup podacima, su u jednakoj mjeri obavezne čuvati te podatke  kao bankarsku tajnu i postupati u skladu sa svim pozitivno pravnim propisima kojima je regulisana tajnost podataka i zaštita ličnih podataka.

Bankarskom tajnom smatraju se sljedeći podaci:

 • Podaci koji se odnose na lične podatke, finansijsko stanje i transakcije, kao i na vlasništvo ili poslovne veze klijenata (fizičkih i pravnih lica).
 • Podaci o stanju i prometu na pojedinačnim računima fizičkih i pravnih lica.
 • Podaci o uslugama koje Banka pruža pojedinačnim klijentima. Ispostavljenim nalozima i zaključenim transakcijama
 • Podaci iz ugovora koje Banka zaključuje sa klijentima.
 • Podaci iz ugovora koje Banka zaključuje sa dobavljačima ili pružaocima usluga.

Bankarskom tajnom se ne smatraju:

 • Javni podaci i podaci koji su zainteresovanim licima sa opravdanim interesom dostupni iz drugih izvora.
 • Zbirni podaci na osnovu kojih nije moguće utvrditi lične ili poslovne podatke o pojedinačnim licima na koje se ti podaci odnose.
 • Javni podaci iz jedinstvenog registra računa.

Pod ličnim podacima se  podrazumijeva bilo koja informacija koja se odnosi na fizičko lice koje je identifikovano ili može da se utvrdi identitet lica.

Banka je obavezna da lične podatke:

 • Obrađuje na pravičan i zakonit način.
 • Obrađuje samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe.
 • Obrađuje samo autentične i tačne lične podatke, te da ih ažurira kada je to potrebno. 

Podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu Banka ne smije saopćavati niti činiti dostupnim trećim licima  osim u slučajevima predviđenim Zakonom o bankama i drugim propisima iz ove oblasti.

Zabrana saopćavanja podataka trećim licima obuhvata sve oblike komunikacije (usmeno saopćavanje, pismeno saopćavanje, sastanci, telefonski razgovori, e-mailovi..).

Zaposlenik Banke  može lične podatke,kao i podatke o stanju i prometu na računu svog klijenta saopštiti dostaviti lično klijentu na kojeg se taj podatak odnosi, na osnovu predhodno izvršene lične identifikacije.

Usmeno saopćavanje podataka iz prethodnog stava se može obaviti samo u prostorijama Banke, na osnovu prethodno izvršene lične identifikacije.

Elektronske baze koje sadrže podatke koji predstavljaju  bankarsku tajnu su na odgovarajući način osigurane od neovlaštenog pristupa.

Kao dio internog sistema zaštite i u cilju osiguranja sigurnosti /ličnih podataka, a u skladu s relevantnim propisima i definiranim obavezama Banka primjenjuje i poduzima adekvatne organizacijske i tehničke mjere, odnosno mjere protiv neovlaštenog pristupa osobnim/ličnim podacima, mijenjanja, uništavanja ili gubitka podataka, neovlaštenog prenosa i drugih oblika nezakonite obrade i zloupotrebe ličnih podataka.

Banka obrađuje lične podatke u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine  i internim aktima Banke, koji se odnose na zaštitu ličnih podataka.

Banka će obradu ličnih podataka klijenata vršiti samo u mjeri koja je potrebna za redovno poslovanje Banke, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

logo-bijeli-01

mBBI mobilno bankarstvo