Stanovništvo

Search
Close this search box.

Finansiranja

Linija Kantona Sarajevo

O liniji

BBI banka i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nastavljaju pružati finansijsku podršku za razvoj i napredak domaćih kompanija, subjekata male privrede po stopi od 0 posto. Ukupna vrijednost ugovorene linije finansiranja koju je BBI banka obezbijedila za period 2023/2024. godine, iznosi 23,5 miliona KM, dok subvencija profitne stope Ministarstva privrede KS iznosi 1,5 miliona KM. Time će budući korisnici ove vrste finansiranja imati dostupna finansiranja po stopi od nula posto.

Korisnici ovih sredstava oslobođeni su troškova obrade, sa mogućnošću ugovaranja odgođenog otplatnog perioda do 9 mjeseci. Rok za zaključenje ugovora za finansiranje iz ove linije produžen je do 30.06.2024. godine. 

Linija Kantona Sarajevo omogućava privrednicima da u BBI banci, uz subvenciju Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, dobiju finansiranja po stopi od nula posto. Podnosilac zahtjeva za finansiranje uz subvencioniranje profitne marže može ostvariti pravo na ovo finansiranje samo kod jedne banke koja je izabrana Odlukom Vlade Kantona Sarajevo.

Pravo učešća imaju subjekti male privrede – fizička i pravna lica, koji:

 • Trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je to propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede;
 • Imaju sjedište na području Kantona Sarajevo
 • Po osnovu tekuće kreditne zaduženosti su klasifikovani u Stage 1 (dozvoljena je i Stage 2 kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati obaveza);
 • Posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta;
 • Na osnovu obavještenja Službe za statistiku o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10) imaju registrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost unutar područja djelatnosti koja su precizirana u Javnom pozivu.


Prioritet u ostvarenju prava na poticajna sredstva finansiranja imaju oni subjekti koji u podnesenom zahtjevu za finansiranje navedu da će obezbijediti nova zapošljavanja.


Sredstvima u ovoj liniji finansiranja ne mogu se finansirati državne institucije, javna preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni sve vrste finansijskih institucija uključujući i druge banke, te se ista sredstva ne mogu koristiti u svrhu otkupa kreditnih obaveza po ranije preuzetim kreditima kod drugih banaka, kao i za druge djelatnosti koje nisu navedene u Javnom pozivu 2023.

Dodatne informacije

Poticajna sredstva finansiranja namijenjena su subjektima za obezbjeđenje tekuće likvidnosti, produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, nabavku osnovnih sredstava i investicije (dugoročna finansiranja) i finansiranja za trajna obrtna sredstva. Korisnik sredstava je obavezan da poticajna sredstva finansiranja koristi na način: da najmanje 30% ovih sredstava finansiranja utroši za osnovna sredstva, a maksimalno do 70% ovih sredstava finansiranja za obrtna sredstva i održavanje tekuće likvidnosti. Korisnik sredstava obavezan je zadržati minimalno 80% od broja uposlenih koji je imao na dan podnošenja zahtjeva za finansiranje.


Korisnik sredstava je obavezan da obezbijedi nova zapošljavanja koja je naveo u zahtjevu za finansiranje, ako je time imao prioritet u postupku ostvarenja prava na poticajna sredstva finansiranja.

Korisnik sredstava je obavezan podnijeti zahtjev za isplatu subvencije zajedno sa propisanom pratećom dokumentacijom. 

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE ODABIR KORISNIKA LINIJE FINANSIRANJA

Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:

 • Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna);
 • Namjena utroška sredstava;
 • Broj zaposlenih;
 • Povećanje broja zaposlenih;
 • Produktivnije poslovanje
 • Rast privrednih aktivnosti i
 • Formalno – pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje finansiranja.

INFORMACIJE O ROČNOSTI, NAMJENI, IZNOSIMA I VISINI SUBVENCIJE

 • Odobreno finansiranje po jednom Korisniku sredstava ograničava se iznosom do 2.000.000,00 KM, sa maksimalnim rokom otplate u zavisnosti od vrste i visine kreditnog zahtjeva (zahtjeva za finansiranje) do 84 mjeseca, a koji rok ne uključuje ugovoreni grace period od devet mjeseci.
 • Visina subvencionirane profitne stope je 0% (2,88% prije subvencije).
 • Naknada za obradu zahtjeva iznosi 0,00%.
 • Posebni uslovi za isplatu subvencije su: uredno izmirivanje svih obaveza za poreze i doprinose, zadržavanje minimalno 80% broja zaposlenika u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za finansiranje, obezbjeđenje novih zapošljavanja navedenih u zahtjevu za finansiranje ako je time ostvaren prioritet u ostvarenju prava na poticajna sredstva i uredno izmirenje dospjelih obaveza po finansiranjima koje je u nadležnosti banke.
 • Subvencije se obračunavaju i isplaćuju kvartalno, na bazi prethodno urađenog monitoringa 

Potrebna dokumentacija

Prilikom podnošenja zahtjeva za finansiranje, podnosilac ovog zahtjeva je obavezan dostaviti izjavu da je taj zahtjev jedini zahtjev koji je podnio u liniji finansiranja, odnosno da zahtjev za finansiranje u ovoj liniji finansiranja nije predao bilo kojoj drugoj banci izabranoj Odlukom Vlade KS iz člana 2. Javnog poziva. 

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja, očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i Odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od Porezne uprave – ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj;
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema KD 2010 djelatnosti;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima sa obaveznom Listom osiguranih lica za obveznika na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje predmetnog uvjerenja, ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje finansiranja;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i
 • Po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu sa internim aktima Banke. 

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga);
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema KD 2010 djelatnosti;
 • Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Fotokopija CIPS potvrde – vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Specifikacija uz isplatu plata – Obrazac 2001 i 2002;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana (ukoliko je djelatnost u PDV sistemu);
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo – ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige) i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Korisnici sredstava finansiranja obavezni su osigurati određenu/propisanu vrstu kolaterala kao obezbjeđenje finansiranja u ovoj liniji finansiranja. Vrsta kolaterala će zavisiti od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava, iznosa finansiranja i drugih parmetara određenih od strane BBI. 

Uobičajene vrste kolaterala koje BBI banka prihvata su: 

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice poslovnog subjekta;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI banke;
 • Ostalo.

Apliciranje

Prijem zahtjeva za finansiranje, proces obrade i odobravanje finansiranja iz sredstava ove linije finansiranja vršit će BBI banka, u roku ne dužem od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva za finansiranje.

Podnošenje zahtjeva prema uslovima ovog javnog poziva počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do utroška sredstava, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Uz saglasnost Ministarstva BBI zaključuje ugovor sa Korisnikom sredstava, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva. 

MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Kantona Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijakantonasarajevo@bbi.ba

UGOVOR SA KORISNICIMA FINANSIRANJA

Prijem zahtjeva, proces analize, obrade i odobravanja za finansiranje iz sredstava finansijske linije vršit će se u skladu sa redovnim procedurama BBI Banke. Ugovore o finansiranjima sa korisnicima sredstava zaključivat će BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo. Ugovorom će se definisati međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja finansiranja. Za sva finansiranja je obavezan monitoring od strane BBI banke na kvartalnom nivou. Monitoring se provodi do kraja narednog kvartala za protekli kvartal.

Korisnik sredstava je obavezan da BBI banci dostavi i redovno dostavlja svu potrebnu dokumentaciju u svrhu dokaza ispunjenja uslova iz ugovora zaključenog između BBI banke i Korisnika sredstava za ostvarivanja prava na subvencioniranu profitnu stopu.

 

Korisnik sredstava je u obavezi da BBI banci dostavlja “Izvještaj o implementaciji dodijeljenih sredstava” i svu prateću/ neophodnu dokumentaciju, kojim putem će se moći utvrditi uredno izvršavanje obaveza, uključujući namjensko trošenje sredstava finansiranja, uredno izmirenje obaveza plaćanja poreza i dokaz o broju zaposlenih (zadržavanje minimalno 80% broja zaposlenika u odnosu na dan podnošenja zahtjeva ili povećanje broja zaposlenih).

 

U postupku podnošenja zahtjeva po javnom pozivu BBI ne snosi nikakve troškove učesnicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

 

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku javnog poziva mogu se dobiti pozivom na telefone: 033 275 507 i 033 275 289 ili na email: linijakantonasarajevo@bbi.ba 

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

mBBI mobilno bankarstvo

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija