Stanovništvo

Search
Close this search box.

Finansiranja

Linija Općine Konjic

O liniji

Privredna društva i obrtnici koji posluju na području Općine Konjic mogu se javiti na Javni poziv za odabir korisnika sredstava finansiranja uz subvencioniranje profitne marže, a u skladu sa Pravilnikom o utrošku budžetskih sredstava namijenjenih subvencioniranju dijela kamatne stope za privredne subjekte sa sjedištem na području općine Konjic.


Pravo apliciranja za finansiranje imaju privredna društva i obrtnici koji trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti a koji:

 • imaju sjedište na području Općine Konjic i imaju obavezu predavanja završnog finansijskog obračuna iz kojeg se može utvrditi i dokazati kreditna sposobnost,
 • uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze,
 • aktivno posluju i imaju uposlene radnike,
 • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,
 • po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema IFRS klasifikaciji u kategoriji S1 ili S2 ukoliko je prihvatljiv za Banku.


Ukoliko se radi o korisnicima finansiranja koji nemaju obavezu predavanja finansijskog izvještaja iz kojih se može utvrditi i dokazati kreditna sposobnost (obveznici paušalnog plaćanja poreza), kao izvor otplate finansiranja kredita mogu biti uključeni i dodatni prihodi po osnovu honorara, rente, naknade za članstvo u NO i po osnovu drugih sličnih prihoda, ukoliko se može dokazati njihova postojanost za sve vrijeme trajanja plasmana.

Sredstva se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti:

 • Proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
 • Otvaranje kasina,
 • Organizovanje drugih igara na sreću,
 • Druge djelatnosti koje nisu prihvatljive za Banku. 

Dodatne informacije

Maksimalan iznos odobrenih finansiranja za jedno privredno društvo iznosi  500.000,00 KM, a za obrtnike do 100.000,00 KM. U izuzetnim slučajevima Općina može dati saglasnost na veće iznose finansiranja / kredita.

Finansiranja će se odobravati pod sljedećim uslovima:


Kratkoročna finansiranja, sa rokom otplate do 12 mjeseci

 • Visina profitne marže / kamatne stope  2%
 • Stopa subvencije 2%
 • Subvencionirana profitna marža 0%
 • Visina troškova obrade finansiranja / kredita 0,15%


Dugoročna finansiranja, sa rokom otplate do 48 mjeseci

 • Visina profitne marže / kamatne stope na finansiranja 3%
 • Stopa subvencije 2%
 • Subvencionirana profitna marža 1%
 • Visina troškova obrade finansiranja / kredita 0,15%


Grace period – po zahtjevu korisnika i odobrenju BBI
 do maksimalno 6 mjeseci


Prijem zahtjeva, proces analize, obrade i odobravanja finansiranje iz sredstava subvencionirane linije vršit će se u skladu sa redovnim procedurama Banke. Ugovorom između Banke i Korisnika finansiranja definisat će se međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja finansiranja, kao i uslovi za isplatu subvencije. Za sva finansiranja je obavezan monitoring od strane Banke na polugodišnjem nivou.


Korisnik finansiranja ostvaruje pravo na subvenciju ukoliko je namjenski iskoristio sredstva i uredno izmirivao obaveze tokom cijelog perioda finansiranja. Prilikom prvog monitoringa, šest mjeseci nakon odobrenja finansiranja, Korisnik finansiranja će dostaviti Banci sljedeće dokumente kako bi ostvario uslove za subvenciju:


Izjavu o namjenskom korištenju sredstava finansiranja» u dva primjerka sa svom pratećom dokumentacijom na ime dokaza. Za naredne monitoringe  Korisnik finansiranja nije obavezan dostavljati ovu Izjavu ukoliko je u cjelosti opravdao namjenu finansiranja i isplata subvencija će se vršiti ukoliko je Korisnik finansiranja bio uredan u izmirivanju istog.

 1. Krajnji rok za realizaciju Linije finansiranja/ Kreditne linije je do utroška iznosa predviđenog za subvenciju
 2. Prijem Zahtjeva za finansiranje iz sredstava Linije finansiranja / Kreditne linije vršit će se do utroška odobrenih sredstava subvencije Općine Konjic
 3. Ispred BBI Banke nadležne osobe su Elvir Smajić i Dijana Sokolović


Napomena :
sve izmjene su u skladu sa Anexom na Ugovor BB-Grad Konjic od 22.07.2022.god. 

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema KD 2010 djelatnosti;
 • Uvjerenja Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima i  Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje finansiranja;
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Izjavu u namjenskom korištenju sredstava finansiranja;
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i
 • Po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu sa internim aktima Banke. 

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji);
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema KD 2010 djelatnosti;
 • Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Fotokopija CIPS potvrde – vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Izjava o namjenskom korištenju sredstava finansiranja
 • Uvjerenja Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima i  Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima (ukoliko je djelatnost u PDV sistemu) ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje finansiranja;
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo – ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige) i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

 • Korisnici sredstava obavezni su osigurati određenu/propisanu vrstu kolaterala kao obezbjeđenje finansiranja. Vrsta kolaterala će zavisiti od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava, iznosa finansiranja i drugih parmetara određenih od strane BBI.
 • Uobičajene vrste kolaterala koje BBI banka prihvata su:
 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom 

Apliciranje

Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima Javnog poziva počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do utroška odobrenih sredstava subvencije Općine Konjic, s tim da se ugovori sa Korisnicima sredstava zaključe do utroška odobrenih sredstava subvencije Općine Konjic

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama na adresu Bosna Bank International d.d. Sarajevo – Poslovnica Konjic, Maršala Tita br.35, kao i elektronski na mail adresu linijaopcinekonjic@bbi.ba

U postupku podnošenja zahtjeva po javnom pozivu BBI ne snosi nikakve troškove učesnicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva i u toku javnog poziva mogu se dobiti pozivom na  telefone: 036 712 730; 036 555 712 i 036 555 717 i na mail adresu

linijaopcinekonjic@bbi.ba 

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

mBBI mobilno bankarstvo

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija