Stanovništvo

Search
Close this search box.

Bosna Bank International (BBI)

Islamska ekonomija

Principi islamske ekonomije

Povjerenje i odgovornost kao temeljna vrijednost ekonomije

Model opadajuće mušareke i idžare

Islamska poslovna etika

Česta pitanja

Dr. Ahmed Muhammed Ali, bivši predsjednik Islamske banke za razvoj (IDB), većinskog vlasnika Bosna Bank International, uvijek je isticao da je osnovni razlog uspostave BBI banke pomoć Bosni i Hercegovini i njenim narodima u prevazilaženju ekonomskih posljedica rata. Da je ta tvrdnja istinita najbolje govori činjenica da je BBI banka, u odnosu na druge banke, ušla na BiH tržište s najvećim osnivačkim kapitalom. Uz to, dioničari Banke nikada nisu potraživali ostvarenu dobit, tako da je ona zadržana kroz kapital Banke i investirana u brojne društevno-korisne i razvojne projekte

Naravno, kroz protekle godine osnivači i vlasnici BBI banke stekli su nova poslovna iskustva na našim prostorima i koliko se može dokučiti njihovi ciljevi su se proširili. Oni žele da BBI banka postane partner u razvoju na Balkanu i glavni faktor u povezivanju biznisa između 57 zemalja članica Organizacije islamske konferencije (OIC) – vlasnika IDB-a, i balkanskih zemalja. 

BBI je certificirana islamska banka. Njene ugovore odobrava i njihovu primjenu kontroliše Šerijatski odbor. U Šerijatskom odboru BBI banke su istaknuti učenjaci: reisu-l-ulema dr. Husein ef. Kavazović, dr. Nizam Yaqubi, dr. Muhammad Amin Ali Qattan,Salih Gasner i dr. Šukrija Ramić.

Naravno, kod odobravanja određeneih proizvoda (ugovora) Šerijatski odbor ima u vidu okolnosti u kojima Banka posluje i ne zahtijeva uvijek najviše standarde (azime), nego se, ponekad, zadovoljava i onim minimalnim (rukhsa), koje Šerijat propisuje u posebnim okolnostima. Prema tome, Šerijatski odbor je garant da svaki proizvod BBI banke ispunjava makar minimum uslova koje Šerijat propisuje. 

Po Šerijatu je dozvoljeno naplatiti uslugu. Visina naknade za uslugu je predmet dogovora. BBI banka želi da bude konkurentna na tržištu, tako da su njene cijene u okviru tržišnih. Za ispravnost naplate usluge bitno je da cijene usluga, koje Banka naplaćuje, budu transparentne i dostupne korisnicima usluga, tako da zahtjev za uslugu, koji klijent podnese na šalteru, znači ujedno i prihvatanje cijene usluge. Dakle, naknade i provizije koje uzima Banka nisu kamata, nego cijena usluge koju je dozvoljeno naplatiti. Cijene usluga su dostupne na šalterima Banke i klijenti se mogu s njima upoznati na lični zahtjev.  

Profitna marža je predmet dogovora strana u ugovoru. U nastojanju da bude konkurentna Banka vodi računa da cijene budu tržišne, ali i da ostvari planiranu zaradu. Recimo, ako je vlasnik kapitala oročio-investirao svoja sredstva preko BBI banke po wakala principu uvjetujući Banci da njegova sredstva investira samo u one projekte koji će ostvariti minimalni profit-dobit od 3% godišnje,  banka će pri investiranju tih sredstava, a kod formiranja profitne marže, imati u vidu ugovorene uslove wakale, troškove investiranja, svoju razumnu zaradu, te će profitna marža za finansiranje biti veća za nekoliko procenata od profita-dobiti koja je uvjetovana wakalom vlasnika kapitala. 

Od klijenta se traži učešće, pa makar ono bilo i minimalno u odnosu na učešće banke, kako bi se moglo uspostaviti partnerstvo i primjeniti ugovor o umanjujućem partnerstvu (el-mušareka el-mutenaqisa), koji ispunjava šerijatske standarde. 

To znači iskreno, pošteno i odgovorno poslovati u skladu s moralnim i etičkim postulatima islama. To znači izbjegavati kamatu, tako što će sredstva finansiranja pokretati trgovinu halal-robama i uslugama kroz investiranja u halal-projekte koji generišu novu vrijednost. To znači biti društveno odgovoran time što se neće finansirati bilo koji oblik nasilja, niti u bilo kom pogledu učestvovati u prozvodnji i distribuciji alkohola, opojnih droga, pornografije, prostitucije, hazardnih igara, duhana, medija i medijskih programa i filmova koji promoviraju nasilje, perverznost i nemoral, ili bilo čega drugog za što je nauka utvrdila da se jedino može koristiti na način koji nanosi šteta ljudima.

Jedan od uslova da bi se poslovalo po Šerijatu jeste transparentnost i jasnoća u ugovorima. Zbog toga je BBI banku obradovalo kada je Agencija za bankarstvo FBIH, donoseći podzakonske akte kojima se reguliše rad banaka u FBIH, propisala da klijenti budu informirani o svim detaljima vezanim za finansiranje, jer je to jedan od osnovnih zahtjeva Šerijata za ispravnost ugovora. Iz prethodnog se razumije da sličnost sa konvencionalnim bankama ne znači automatski suprotnost Šerijatu. Štaviše, mnoge poslovne aktivnosti konvencionalnih banaka, posebno iz domena usluga, u skladu su sa Šerijatom, a većina namjenskih kreditiranja kojima se kreditiraju halal-poslovne aktivnosti su vrlo bliske islamskom bankarstvu i uz određene korekcije u pristupu i formi ugovora postale bi kompatibilne s islamskim načinom poslovanja.

U konkretnom primjeru, kada je otplatni plan u pitanju, razlika je u pristupu, formi i posljedicama ugovora. U konvencionalnoj banci klijent će dobiti gotovinu i vraćat će gotovinu uz kamatu. U islamskoj banci pristup je drugačiji. Banka i klijent će na principu partnerstva učestvovati u kupovini kuće, stana, auta, mašina, kućanskih aparata itd. Banka će svoj dio vlasništva iznajmiti – rentati klijentu – partneru. Renta se može fiksno odrediti do kraja perioda partnerstva, a može se vezati za određeni benchmark-referentni indeks (EURIBOR, LIBOR), tako da se korigira u dogovorenom periodu. Bilo da se renta fiksno odredi (što bi bilo kvalitetnije), bilo da se veže za benchmark uz moguću periodičnu korekciju, otplatni plan otkupa partnerstva i plaćanja rente jača ispravnost ugovora sa šerijatskog aspekta. Prema tome, forma obračuna može biti slična ili ista, ali je različito ono što se tom formom obračunava. 

Za ispravnost ugovora u Šerijatu jedan od uvjeta je nepostojanje prekomjernog rizika (garera). Za ispravnost ugovora nije obaveza postojanje rizika. Otklanjanje rizika je dozvoljeno, pa, rekao bih, i preporučeno. Iz tog razloga dozvoljeno je islamsko osiguranje (tekaful), ondje gdje nema tekafula dozvoljava se konvencionalno osiguranje u granicama potrebe, dozvoljeno je osigurati se kolateralom, žirantima i drugim načinima halal-osiguranja. Iz razloga što zakonodavstvo i sudstvo ne mogu uvijek pružiti potrebnu zaštitu, BBI se mora osigurati svim dozvoljenim halal načinima osiguranja. Kako osigurava sebe Banka osigurava i klijenta što se jasno reflektuje u situaciji kada dođe do uništenja predmeta partnerstva. Recimo, da predmet partnerstva – stambena kuća bude uništena zemljotresom i tome slično, banka će od ukupnog iznosa naplaćenog od osiguranja uzeti onoliko koliko je procentualno bilo njeno vlasništvo u trenutku uništenja predmeta partnerstva, dok će klijent uzeti koliko je bilo njegovo vlasništvo. Nadalje, banka neće naplaćivatirentu za preostali ugovoreni vremenski period jer je predmet iznajmljivanja uništen.
U cilju zaštite svih strana, vlasnika kapitala (dioničara i štediša), Banke i korisnika finansiranja, Banka je dužna temeljitom pripremom i analizom klijenta i projekta poduzeti sve potrebne mjere, kako bi minimizirala sve potencijalne rizike. S obzirom da Banka klijentu daje pravo da upravlja projektom, pokretnom i nepokretnom imovinom, koja je predmet zajedničkog partnerstva, dozvoljeno joj je da od njega zahtjeva da projektom upravlja savjesno, stručno i profitabilno, kako bi bio u stanju da svoje ugovorne obaveze prema Banci uredno izvršava. Kao garancija da će se obaveze uredno izvršavati Banka može tražiti kolateral. Poznato je da je Poslanik, s.a.v.s, u vidu garancije da će vratiti pozajmljeno založio svoj štit.

Islamska ekonomija je tržišna ekonomija. Shodno tome i BBI posluje u skladu sa tržišnim uvjetima, uvažavajući  principe profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti,  kao i svi drugi poslovni subjekti tržišne ekonomije.  Uz navedeno korisno je istaći da je Banka, kroz tursku liniju, uspješno ponudila povratnicima u oba entiteta izuzetno povoljna finansiranja od 0%. Također, Banka je osmislila i inicirala subvencionirane linije općina i gradova putem kojih privredni subjekti imaju mogućnost dobiti finansiranja po 0%. Implementacijom finansiranja od 0% Banka daje značajan doprinos razvoju BiH društva. 

Islamske banke mogu biti sigurnije, prije svega, iz razloga što se one ne bave špekulativnim poslovima, nego stvarnim, realnim biznisom, tako da se iza njihovog poslovanja uvijek nalaze stvarne materijalne vrijednosti. Prema tome, depoziti klijenata-investitora u islamskim bankama, uvijek će biti investirani u stvarni biznis koji ima šansu na uspjeh, jer islamske banke, s obzirom da mogu ostvariti profit samo ako investicije budu uspješne, neće investirati tamo gdje postoji prevelika nesigurnost i prevelik rizik. Što se BBI tiče, treba istaći da je ona kroz Islamsku banku za razvoj (Islamic Development Bank) iz Džedde u većinskom vlasništvu 57 zemalja članica Islamske konferencije za saradnju. Islamska banka za razvoj ima rejting AAA, a to je najveći rejting koji jedna banka može imati. Vlasništvo u BBI imaju još Abu Dhabi islamska banka i Dubai islamska banka, koje pojedinačno imaju imovinu veću od cijelog bankarskog sektora BiH. Tako jaki dioničari, nesumnjivo, daju dodatnu stabilnost BBI banci.

Osnovna razlika je u tome što u islamskom bankarstvu novac je pokriven stvarnim materijalnim vrijednostima i uslugama. Islamsko bankarstvo je investicijski i proizvodno orjentirano, ne sadrži nepravednu kamatnu eksploataciju u bilo kakvom obliku, istinski je zainteresirano za uspjeh klijenata jer samo pozitivni rezultati klijenta garantiraju profit banci. Islamske banke  su društveno odgovorne, tako da ne finansiraju proizvodnju i distribuciju alkohola, opojnih droga, pornografije, prostitucije, hazardnih igara, filmske industrije koja promovira nasilje i nemoral, itd. Vrijedno je istaći da se razlike između konvencionalnih i islamskih banaka sve više smanjuju jer konvencionalne banke, posebno nakon krize 2008., sve više usvajaju principe islamskog bankrastva jer ih na to primoravaju nove zakonske uredbe koje imaju za cilj zaštititi potrošače – korisnike bankarskih usluga. 

Proizvodi BBI banke dizajnirani su u skladu s islamskim principima. Prema tome, oni nikada ne generiraju kamatu, nego profit i zaradu baziranu na stvarnim realnim dobrima ili uslugama. Proizvodi islamske banke, zavisno od tržišta, infrastrukture, poslovne politike banke i mnogih drugih faktora mogu biti jeftiniji, a mogu biti i skuplji od proizvoda koje nude konvencionalne banke. Ako je nešto po islamskim principima, to ne znači automatski da je i jeftinije, jer primjena islamskih principa, ponekad znači dodatne aktivnosti koje koštaju i koje na kraju proizvod poskupljuju. Treba istaći, kako je prethodno kazano da. BBI posluje u skladu sa tržišnim uvjetima, uvažavajući principe profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti, kao i svi drugi poslovni subjekti tržišne ekonomije i da su njeni proizvodi tržišno konkurentni Kada je riječ o stopama i cijenam vrijedi još jedanput istaći da je Banka, kroz tursku liniju, uspješno ponudila povratnicima u oba entiteta izuzetno povoljna finansiranja od 0%. Također, Banka je osmislila i inicirala subvencionirane linije općina i gradova putem kojih privredni subjekti imaju mogućnost dobiti finansiranja po 0%. Pored navedenih postoje i drugi, po korisnike, jako povoljni proizvodi.

Da, svi proizvodi BBI banke odobreni su od Šerijatskog odbora i usklađeni su s islamskim principima. Šerijatski odbor čine vrhunski stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom, što daje sigurnost Banci i korisnicima njenih usluga da je njeno poslovanje u skladu s propisima islamskog bankarstva. Treba  istaći da Šerijatski odbor ima u vidu uslove u kojima Banka posluje, tako da ne postavlja uvijek najviše standarde (azime), nego uzima i one niže koje je Šerijat propisao u posebnim okolnostima (rukhsa). 

BBI kreditne kartice su beskamatne kreditne kartice i funkcionišu u skladu sa konceptom koji je odobrio Šerijatski odbor Banke, a po kom Banka naplaćuje transakcijsku naknadu za uslugu i garanciju. Kreditne kartice omogućavaju plaćanje roba i usluga putem POS aparata, a jednokratna transakcijska naknada koju klijent plaća po transakciji bazirana je na naknadi za uslugu i garanciji kojom Banka prodavcu garantuje da će kupljena roba biti plaćena. Pored navedenog kreditna kartica se može koristiti i za podizanje gotovine na šalteru banke ili sa ATM-a, pri čemu Banka, također, naplaćuje jednokratnu transakcijsku naknadu za izvršenu uslugu. U okviru ove naknade uključeni su troškovi Banke, poput troškova transporta gotovine, punjenja bankomata, osiguranja gotovine, osiguranje ATM aparata, troškovi održavanja ATM aparata i sl.
Prekoračenje po tekućem računu se nalazi u paketu proizvoda/usluga koje Banka nudi svojim korisnicima i ono je po stopi od 0%. Prema tome, Banka ne uzima bilo kakvu naknadu za korištenje prekoračenja po tekućem računu u okviru tih paketa. Sve informacije o paketima mogu se naći na web stranici: www.bbi.ba
Šerijatski odbor, uzimajući u obzir okolnosti u kojima Banka posluje, odobrio je hipotekarno finansiranje na principu partnerstva u kupovini nekretnine i njenog iznajmljivanja podnosiocu zahtjeva za finansiranje, postavljajući određena ograničenja, kao što je, da jedna nekretnina može biti samo jedanput upotrebljena u tu svrhu. Hipoteka se u toku trajanja finansiranja koristi u halal namjenu. Također, s korisnikom finansiranja se ugovori halal namjena trošenja sredstava finansiranja.

BBI, uglavnom, ostvaruje profit na principu zajedničkog ulaganja i pružanja različitih vrsta usluga unutrašnjeg i inostranog platnog prometa, garancija itd. Onoga trenutka kada se zakon promijeni i bankama bude dozvoljena trgovina i lizing, paleta proizvoda BBI banke znatno će se povećati, a kvalitet usluga će biti znatno bolji. 

Taj prihod je, po ugovoru kojeg ste potpisali s BBI, profit ostvaren zajedničkim ulaganjem Banke i Vas. S oročenim depozitima BBI finansira industriju, poljoprivredu, trgovinu, stanovništvo (stanokupnju, stanogradnju) itd., i ostvaruje dobit koju procentualno dijeli s deponentima. Prema tome prihod je halal i možete ga slobodno koristiti u halal-svrhe. Taj prihod se može koristiti za odlazak na hadž jer klijent može biti siguran da je njegov novac korišten za finansiranje halal-korisnih projekata. 

Shodno Statutu Banke, Šerijatski odbor odobrava ugovore i nove proizvode Banke, kontroliše njihovu primjenu, odobrava potrošnju BBI humanitarnog fonda, daje fetve i organizira konferencije i edukaciju iz islamskog bankarstva. Dakle, Šerijatski odbor kontroliše primjenu Šerijata u svim aktivnostima Banke.

Usluge BBI mogu koristiti svi građani, što je dosadašnja praksa i pokazala. BBI je finansirala kupovinu kuća, stanova, automobila itd., svima koji su ispunili uslove finansiranja i  prihvatili uslove poslovanja BBI, bilo da su muslimani ili nemuslimani. Izuzetak su samo namjenski vakuf fondovi, koje je Banka dužna plasirati u namjenu koju je vakif-donator odredio. 

Usluge BBI mogu koristiti svi građani, što je dosadašnja praksa i pokazala. BBI je finansirala kupovinu kuća, stanova, automobila itd., svima koji su ispunili uslove finansiranja i  prihvatili uslove poslovanja BBI, bilo da su muslimani ili nemuslimani. Izuzetak su samo namjenski vakuf fondovi, koje je Banka dužna plasirati u namjenu koju je vakif-donator odredio.