Otvaranje računa | Bosna Bank International

BBI banka pruža usluge otvaranja transakcijskih i deviznih računa pravnih lica po brzoj i pojednostavljenoj proceduri. Ovi računi omogućit će vam korištenje cjelovite usluge platnog prometa, kako kod plaćanja u zemlji tako i u platnom prometu s inostranstvom.

Otvaranjem transakcijskog i deviznog računa imate mogućnost:

 • plaćanja i naplate u unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu
 • plaćanja putem eBBI/mBBI, uz primjenu savremene i sigurne tehnologije
 • uvida u trenutno stanje na vašem poslovnom računu
 • korištenja naših savjetodavnih usluga

Vrste transakcijskih računa koje možete otvoriti:

 • redovni računi za obavljanje registrovane djelatnosti
 • glavni račun za obavljanje registrovane djelatnosti
 • računi organizacionih dijelova poslovnog subjekta
 • računi za posebne namjene
 • računi javnih prihoda
 • ostali računi u skladu sa važećim zakonskim propisima

Pristupnice za otvaranje transakcijskog računa možete pronaći na sljedećim linkovima:

Za otvaranje transakcijskog računa privrednih subjekata potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa
 • Statut ili pravila vlasnika računa/pravnih lica koja se ne upisuju u sudski registar
 • Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju za pravna lica koja se upisuju u sudski registar, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa u kom slučaju se prilaže kopija službenog glasila u kojem je isti objavljen
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Poreske uprave
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje BIH, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te kopije prijave boravka
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) zakonskih zastupnika poslovnog subjekta, te kopije prijave boravka
 • Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica
 • Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti
 • Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica
 • Ukoliko je zakonski zastupnik poslovnog subjekta nerezident potrebno je priložiti kopiju radne dozvole
 • Kopiju izvoda iz RVP FBiH ili RHV RS ili RVP Brčko Distrikta, svih dioničara koji direktno/izravno posjeduju više od 20% vlasničkog udjela ili izjava o vlasničkom udjelu (samo za d.d.)
 • Za svako fizičko lice koje je navedeno u predhodnoj tački ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) i kopije prijave boravka

Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca.

Za otvaranje računa za posebne namjene, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored odgovarajuće dokumentacije navedene u prethodnom stavu, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa, odnosno dostavljanje dokumentacije iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja ovakvih računa.

Za otvaranje transakcijskog računa samostalnih poduzetnika potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju:

 • Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti za samostalne poduzetnike
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Poreske uprave
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a
 • Ovjerena kopija ličnih/osobnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te kopije prijave boravka
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) zakonskih zastupnika poslovnog subjekta, te kopije prijave boravka
 • Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju, a na obrascu koji je od strane nadležnog organa propisan za samostalne poduzetnike (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica
 • Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti
 • Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovane samostalne poduzetnike
 • Ukoliko je ovlašteno lice samostalnog poduzetnika nerezident potrebno je priložiti kopiju radne dozvole

 

Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca.

Za otvaranje transakcijskog računa notara i advokata potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju:

 

Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca.

Za sve informacije vezano za otvaranje računa možete direktno kontaktirati najbližu filijalu/podružnicu/poslovnicu BBI banke, ili putem info e-maila:info@bbi.ba. 

Kliknite ovdje da vidite lokacije i kontakt podatke ostalih filijala/podružnica i poslovnica