Linija SBK /KSB | Bosna Bank International

Privredna društva i obrtnici  koji posluju na području Srednjobosanskog kantona mogu se prijaviti na Javni poziv za odabir korisnika sredstava finansiranja uz subvencioniranje profitne marže u skladu sa uslovima iz javnog poziva,  a u skladu sa Odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaji privredi”.

PRAVO UČEŠĆA - KORISNICI LINIJE FINANSIRANJA

Pravo apliciranja za finansiranje imaju privredna društva i obrtnici koji trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti koji:

 • Imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona
 • Uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze,
 • Aktivno posluju i imaju uposlene radnike,
 • Posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,
 • Po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema IFRS klasifikaciji su u kategoriji S1 ili u kategoriji S2, ukoliko Banka procijeni takvu klasifikaciju prihvatljivom sa stanovišta kreditnog rizika.

Sredstva se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti:

 • Poljoprivredna djelatnost,
 • Proizvodnja oružja i vojne opreme,
 • Duhanski proizvodi i alkoholna pića,
 • Otvaranje i rad kasina i drugih objekata za igre na sreću,
 • Državne institucije i preduzeća,
 • Neprofitne fondacije, udruženja i organizacije,
 • Sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke,
 • Kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima odabrane banke označene kao nedopuštene.

NAMJENA SREDSTAVA

Sredstva iz Budžeta se raspoređuju za subvencionisanje dijela profitne marže koja se obračunava na finansiranja privrednih društava i obrtnika koji posluju  na području Srednjobosanskog kantona. Sredstva za finansiranja će osigurati Banka u visini do KM 6.440.000,00. Ukupna visina sredstava koja će Ministarstvo finansija SBK uplatiti za sufinansiranje profitne marže iznosi: 200.000,00 KM (slovima: dvije stotine hiljada KM) i odnosi se na ukupan period korištenja i otplate odobrenih finansiranja.

Cilj Ugovora je obezbijediti finansiranja privrednim društvima i obrtnicima za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, kako bi se omogućilo pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veća iskorištenost kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje i povećanje izvoza te umanjenje negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom i širenjem virusa COVID-19.

Javni poziv privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja u PDF formatu možete preuzeti na linku ovdje.

KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA LINIJE FINANSIRANJA

Odabir korisnika linije finansiranja vrednovat će se u rasponu od minimalno 0 do maksimalno 20 bodova na osnovu sljedećih kriterija :

 • Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna): maksimalno 20
 • Namjena utroška sredstava: maksimalno 20
 • Proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost i efekti na zaposlenost u Srednjobosanskom kantonu: maksimalno 10
 • Izvori - način finansiranja projekata: maksimalno 20
 • Orijentisanost ka izvozu: maksimalno 20
 • Formalno-pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje kredita: maksimalno 10

INFORMACIJE O ROČNOSTI, NAMJENI, IZNOSIMA I VISINI SUBVENCIJE

 • Maksimalan iznos odobrenih finansiranja / kreditnih sredstava za obrtnike iznosi 50.000,00 KM
 • Za privredna društva do 10 uposlenih iznosi 100.000,00 KM
 • Za privredna društva od 10 do 50 uposlenih 200.000,00 KM
 • Za privredna društva od 50 do 250 uposlenih 300.000,00 KM
 • Za privredna društva preko 250 uposlenih 500.000,00 KM
 • Minimalni rokom otplate je do 12 mjesec, a  maksimalni rokom otplate je do 60 mjeseci, uključujući grace-period do najviše 6 mjeseci.
 • Finansiranja se odobravaju uz profitnu stopu od 2,99%, a naknada za obradu finansiranja je 0%.
 • Subvencija se obračunava kao 75 % ugovorene i plaćene profitne marže, zaokruženo na dvije decimale, po stopi od 2,24%.

OBRADA, ODOBRAVANJE I MONITORING

Prijem zahtjeva, proces analize, obrade i odobravanja finansiranja iz sredstava subvencionirane linije vršit će se u skladu sa redovnim procedurama Banke. Ugovorom između Banke i Korisnika finansiranja definisat će se međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja finansiranja, kao i uslovi za isplatu subvencije. Za sva finansiranja je obavezan monitoring od strane Banke na polugodišnjem nivou.

Prilikom prvog monitoringa, šest mjeseci nakon odobrenja finansiranja, Korisnik finansiranja će dostaviti Banci sljedeće dokumente kako bi ostvario uslove za subvenciju:

 • Izjavu o namjenskom korištenju sredstava finansiranja u dva primjerka sa svom pratećom dokumentacijom na ime dokaza,
 • potvrde o izmirenim obavezama za direktne i indirektne poreze.

Korisnik finansiranja ostvaruje pravo na subvenciju ukoliko je namjenski iskoristio sredstva, uredno izmirio obaveze za poreze i obaveze za odobreno finansiranje. 

Za naredne monitoringe  koji će se vršiti na polugodišnjem nivou Korisnik finansiranja ostvaruje pravo na subvenciju nakon što dostavi Banci potvrde o izmirenim porezima, direktnim i indirektnim, te ukoliko uredno servisira obaveze prema Banci za odobreno finansiranje. Banka će za ovakve korisnike izvršiti isplatu subvencije na polugodišnjem nivou.

Subvencija će se isplatiti samo za periode za koje se utvrdi ispunjenje uslova.

Potrebna dokumentacija za apliciranje privrednih društava:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema KD 2010 djelatnosti;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana
 • Specifikacija uz isplatu plata – Obrazac 2001;
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i
 • Po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica – obrtnika 

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji);
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema KD 2010 djelatnosti;
 • Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Specifikacija uz isplatu plata – Obrazac 2001 i 2002;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana (ukoliko je djelatnost u PDV sistemu);
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige) i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Korisnici sredstava obavezni su osigurati određenu/propisanu vrstu kolaterala kao obezbjeđenje kreditiranja (finansiranje) u ovoj kreditnoj liniji (liniji finansiranja). Vrsta kolaterala će zavisiti od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava, iznosa kreditiranja (finansiranja) i drugih parmetara određenih od strane BBI.

Uobičajene vrste kolaterala koje BBI banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom

Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima Javnog poziva počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i traje do iskorištenja / rezervisanja iznosa predviđenog za subvenciju. Krajnji rok za realizaciju kreditne linije je 30.11. 2022. godine.

MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi  sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama na adresu Bosna Bank International d.d. Sarajevo - Podružnica Bugojno, Zlatnih ljiljana bb, Bugojno, kao i elektronski na mail adresu sbk@bbi.ba

OSTALO

U postupku podnošenja zahtjeva po javnom pozivu BBI ne snosi nikakve troškove učesnicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

INFORMACIJE

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva i u toku javnog poziva mogu se dobiti pozivom na  telefone: 030 260 021; 030 260 155 i 030 260 022 i na mail adresu sbk@bbi.ba