Malezijski fond | Bosna Bank International

Vlada Malezije, putem Ambasade Malezije u BiH i u saradnji sa BBI bankom osnovala je Fond za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća u BiH.

Vrijednost fonda je skoro milion eura, a sredstva predstavljaju podršku Vlade Malezije ekonomskom rastu BiH. Namjena sredstava finansijske linije je da omogući pristup finansiranjima projekata iz oblasti poljoprivrede, prerade hrane, građevinske industrije i turizma, između ostalog. Sredstva iz ovog Fonda će privrednicima iz cijele BiH omogućiti finansiranja u iznosima od 10 do 300 hiljada KM s rokom otplate od 12 do 120 mjeseci i grace periodom od šest mjeseci. 

Kriteriji za programe:

 • da budu tehnički ekonomski, finansijski i tržišno izvodljivi i održivi
 • da predviđaju rast kapaciteta za proizvodnju i zapošljavanje,
 • da su usklađeni sa propisima i standardima zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi. 

 

 • iznosi od KM 10.000,00 KM do KM 300.000,00,
 • rok  od 12 do 120 mjeseci / izuzetno do 180 mjeseci/, grace period do 6 mjeseci za dugoročna finansiranja,
 • Profitna stopa do maksimalno 4,95% p.a. za kratkoročna finansiranja,
 • Profitna stopa do maksimalno 5,95% p.a. za dugoročna finansiranja
 • Jednokratna naknada za obradu od 0,1% do 1,5%,
 • Instrumenti osiguranja naplate u skladu sa važećim politikama i procedurama Banke.

Ukupan rok od 180 mjeseci, kad je to opravdano za projekte prihvatljive sa svakog aspekta, ukoliko profitabilnost i projektovani gotovinski tok to zahtijevaju.

Jedan korisnik može imati istovremeno samo po jedno finansiranje za ulaganja u osnovna sredstva i za obrtni kapital.

Sva finansiranja će krajnjim korisnicima biti odobrena i isplaćena u KM, a biće iskazana u EUR u i vezana za promjenu EURIBOR-a, a u skladu sa Bančinim politikama i praksama. Korisnici će tako preuzimati valutni rizik i rizik kamatne stope.

Predstavnik Vlade Malezija ima pravo da odbije aplikaciju ukoliko smatra da nije u skladu sa kriterijima i ciljevima ovog projekta.

Ulaganje u poljoprivredu, preradu hrane, turizam, u nabavku mašina ili sirovina, građevine, obradu drveta i druge djelatnosti i vezane usluge.

Mala i srednja preduzeća iz oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade, turizma, proizvodnje i trgovine, kao i u segmentu usluga povezanih sa navedenim djelatnostima

 • kreditno sposobna, sa uredno plaćenim poreskim obavezama, posluju 2 godine
 • manje od 250 zaposlenih
 • do 97,8 miliona KM godišnjeg prihoda
 • do 84 miliona KM vrijednost imovine
 • registrovani i posluju u preradi poljoprivrednih proizvoda, proizvodnji hrane, turizmu, proizvodnji i uslugama koje dodaju vrijednost navedenim djelatnostima
 • u privatnom vlasništvu preko 50%.