Malezijski fond | Bosna Bank International

O Fondu

Vlada Malezije, putem Ambasade Malezije u BiH i u saradnji sa BBI bankom osnovala je Fond za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća u BiH.

Vrijednost Fonda je skoro milion eura, a sredstva predstavljaju podršku Vlade Malezije ekonomskom rastu BiH. Namjena sredstava finansijske linije je da omogući pristup finansiranjima projekata iz oblasti poljoprivrede, prerade hrane, građevinske industrije i turizma, između ostalog.

Sredstva iz ovog Fonda će privrednicima iz cijele BiH omogućiti finansiranja u iznosima od 10 do 300 hiljada KM s rokom otplate od 12 do 120 mjeseci i grace periodom od šest mjeseci. 

Uslovi finansiranja

Uslovi finansiranja za pojedinačne korisnike:

 • Finansiranja od KM 10.000,00 KM do KM 300.000,00,
 • Period otplate od 12 do 120 mjeseci, uključujući grace period do 6 mjeseci za dugoročna finansiranja,
 • Profitna stopa do 4,95% p.a. za kratkoročna finansiranja,
 • Profitna stopa do 5,95% p.a. za dugoročna finansiranja (od 12 do 120 mjeseci),
 • Jednokratna naknada za obradu od 0,5% do 1,5%,
 • Instrumenti osiguranja naplate u skladu sa važećim politikama i procedurama Banke.

FI komitet može u izuzetnim slučajevima odobriti finansiranja na ukupan rok od 180 mjeseci, kad je to opravdano za projekte prihvatljive sa svakog aspekta, ukoliko profitabilnost i projektovani gotovinski tok to zahtijevaju. 
Jedan korisnik može imati istovremeno samo jedno finansiranje za ulaganja u osnovna sredstva i za obrtni kapital.

Namjena finansiranja

Banka će odobravati finansiranja iz ove linije da podrži kvalifikovana i kreditno sposobna mala i srednja preduzeća (SME), koji: 

 • Zapošljavaju manje od 250 ljudi
 • Imaju godišnji prihod manji od EUR 50 miliona (97,8 miliona KM), kao i imovinu iskazanu u bilansu stanja manju od EUR 43 milion (84 miliona KM)
 • Imaju prethodno iskustvo u djelatnosti za koju traže sredstva
 • Imaju uredno plaćene poreske obaveze
 • Registrovani su i posluju u okviru prerade poljoprivrednih proizvoda, proizvodnji hrane, turizmu, proizvodnji i uslugama koje dodaju vrijednost navedenim djelatnostima 
 • U privatnom su vlasništvu preko 50%.
 • Vlasnici i menadžment su iskusni, kvalifikovani i sa dobrom poslovnom istorijom, uključujući potvrđenu spremnost da uredno i na vrijeme izmiruju kako obaveze preduzeća, tako i vlastite obaveze.
 • Imaju razvijenu organizaciju posla, kvalifikovan menadžment, educirano osoblje, te finansijske i druge resurse potrebne za efikasno poslovanje
 • Imaju urednu kreditnu sposobnost i zdrave finansijske pokazatelje
 • Posluju minimalno 2 godine i imaju uredne finansijske izvještaje

Ko može aplicirati

Zahtjev za finansiranje mogu podnijeti privredni subjekti koji:

 • imaju namjeru ulagati u poljoprivredu, preradu hrane, turizam, nabavku mašina ili sirovina, građevine, obradu drveta i druge djelatnosti i vezane usluge 
 • imaju projekte koji su tehnički izvodljivi i održivi, te ekonomski, finansijski i tržišno prihvatljivi,
 • predviđaju rast kapaciteta za proizvodnju i zapošljavanje,
 • usklađeni su sa propisima i standardima zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi.