Linija Tuzlanskog kantona | Bosna Bank International

Subvencionirana linija koji će privrednicima omogućiti da u BBI banci, uz subvenciju Tuzlanskog kantona, dobiju finansiranja po stopi od nula posto.

Linija finansiranja ima za cilj da pruži finansijsku podršku privrednim subjektima za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranja trajnih obrtnih sredstava, osnovnih sredstava i investicija (dugoročna finansiranja).

Pravo učešća imaju:

 • Privredni subjekti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona, koji su u većinskom privatnom vlasništvu, registrovani u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH i obrti sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona registrovani u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima Federacije BiH.
 • Posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja u PDF formatu možete preuzeti na linku ovdje.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije BBI banke i Tuzlanskog Kantona” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Tuzla, Prve inžinjerijske brigade br. 6, 75 000 Tuzla, ili putem elektronske pošte: linijakantonatuzla@bbi.ba 

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Tuzla, te pozivom na 035 300 861, 035 300 867 i 035 300 868

Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:

 • Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna);
 • Namjena utroška sredstava;
 • Broj uposlenih;
 • Povećanje broja zaposlenih;
 • Proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost;
 • Izvori-način finansiranja projekata;
 • Orijentisanost ka izvozu i
 • Formalno-pravno uredna dokumentacija za obezbjeđenje kredita.

Informacije o ročnosti, namjeni, iznosima i visini subvencije:

 • Namjenski kredit za stalna i obrtna sredstva (stalna minimalno 70% i obrtna sredstva maksimalno 30%) uz mogućnost i drugačijeg omjera po odobrenju Ministarstva privrede, a u najvišem pojedinačnom iznosu od 2.000.000,00 KM (slovima: dvamiliona);
 • Visina godišnje kamatne stope/profitne marže iznosi 2,86 % fiksno za rok otplate do 36 mjeseci, a preko ovog roka kamatna stopa/profitna marža je varijabilna vezana za EURIBOR, uz subvencije od strane Vlade Kantona u visini od 2,86%. Vrijednost EURIBOR-a se usklađuje dva puta godišnje.
 • Visina troškova obrade finansiranja od 0,39% ;
 • Grace period do 12 mjeseci, u zavisnosti od zahtjeva korisnika;
 • Maksimalan rok otplate finansiranja do 72 mjeseca, u zavisnosti od zahtjeva korisnika;
 • Mogućnost refinansiranja ukoliko je korisnik kreditnih sredstava imao ulaganja u stalna sredstva u prethodna 24 mjeseca od dana apliciranja po javnom pozivu.
 • Poseban uslov za isplatu subvencije je namjensko korištenje finansijskih sredstava, uredno izmirivanje svih obaveza za direktne i indirektne poreze i obaveze po osnovu doprinosa za penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje i dospjelih obaveza po finansiranjima koje je u nadležnosti Banke.
 • Subvencije se obračunavaju i isplaćuju kvartalno na bazi prethodno urađenog monitoringa od strane Banke i saglasnosti Vlade Kantona;

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana.
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana
 • Specifikacija uz isplatu plata – Obrazac 2001
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

- Postojeći klijenti BBI mogu dostaviti kopiju dokumentacije, a novi klijent BBI moraju dostaviti original dokumentaciju. Banka zadržava pravo da potražuje originalnu dokumentaciju ukoliko je potrebno.

Potrebna dokumentacija za apliciranje obrta (mikro segment klijenata):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje;
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga);
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);
 • Obavještenje o razvrstavanju obrta prema klasifikaciji djelatnosti;
 • Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Specifikacija uz isplatu plata – Obrazac 2001;
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige);
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta. Uobičajene vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije BBI banke i Tuzlanskog Kantona” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Tuzla, Prve inžinjerijske brigade br. 6, 75 000 Tuzla, ili putem elektronske pošte: linijakantonatuzla@bbi.ba 

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Tuzla, te pozivom na 035 300 861, 035 300 867 i 035 300 868

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.