Linija Općine Novi Grad | Bosna Bank International

BBI banka u saradnji sa Općinom Novi Grad nudi finansiranja privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području Općine Novi Grad. Ova linija omogućava privrednicima da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i subvencioniranoj stopi nula posto.

Pravo učešća imaju korisnici koji su:

 • privredna društva registrovana na nivou Suda (d.o.o., d.d. i dr) i/ili
 • samostalni poduzetnici registrovani u nadležnoj Općini (obrti i srodne djelatnosti, trgovine i ugostitelji), a u skladu s važećim zakonskim propisima,
 • sa sjedištem, ili poslovnicom na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo ili su u procesu preregistracije poslovanja na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo.

Istovremeno aplikanti treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 • u većinskom su privatnom vlasništu,
 • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,
 • da su po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz CRK-a, ‘’A’’ kategorija (dozvoljena i ‘’B’’ kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza).

Finansiranja se ne mogu koristiti za:

 • finansiranje državnih institucija, neprofitnih fondacija, udruženja i organizacija, sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke,
 • proizvodnju ili izvoz duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
 • otvaranje kasina i drugih objekata za igre na sreću,
 • druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene. 

Javni poziv možete pogledati ovdje.


Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Novi Grad Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71.000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijanovigradsarajevo@bbi.ba 

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, te pozivom na 033/275-289, 275-507, 257–709, 257-710, 275-511; fax: 033 203-122.

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu od 12.100.000,00 KM, a Općina Novi Grad će iznosom od 350.000,00 KM subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini od 4%. Profitna marža za korisnike finansiranja nakon subvencije od strane Općine iznosi 0%.

Kratkoročna finansiranja

Kratkoročna finansiranja se odobravaju na rok do jedne godine (12 mjeseci). Iznosi finansiranja od 5.000,00 KM do 300.000,00 KM. Mogu se koristiti svi proizvodi koje Banka nudi.

Srednjoročna finansiranja

Srednjoročna finansiranja se odobravaju:

 • na rok preko 1 godine (13 mjeseci) do 3 godine, za potrebe troškova tekućeg poslovanja ili
 • na rok do 5 godina (60 mjeseci) za potrebe nabavke opreme i mašina;

Iznosi finansiranja od 10.000,00 KM do 500.000,00 KM. Mogućnost korištenja grace perioda do 9 mjeseci koji ulaze u ukupan rok korištenja finansiranja. Mogu se koristiti svi proizvodi koje Banka nudi.  

Dugoročna finansiranja

Dugoročna finansiranja se odobravaju na rok preko 3 godine (36 mjeseci) do 7 godina (84 mjeseci). Iznosi finansiranja od 500.000,00 KM do 1.000.000,00 KM. Mogućnost korištenja grace perioda do 12 mjeseci koji ulaze u ukupan rok korištenja finansiranja. Mogu se koristiti svi proizvodi koje Banka nudi.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja iz linije Općine Novi Grad je u nastavku.

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj;
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Obrasce 2001 i 2001 A – Specifikacije uz isplatu plaća i/ili Obrazac 2002 –Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika,;
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period; 
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta  i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje samostalnih poduzetnika (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje
 • Dokument o namjeri korištenja sredstava finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga);
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);
 • Fotokopija LK vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Fotokopija CIPS potvrde vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige);
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta. Uobičajene vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom. 

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Novi Grad Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71.000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijanovigradsarajevo@bbi.ba 

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, te pozivom na 033/275-289, 275-507, 257–709, 257-710, 275-511; fax: 033 203-122.