Linija Općine Novo Sarajevo | Bosna Bank International

BBI banka u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo nudi finansiranja privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području Općine Novo Sarajevo. Ova linija omogućava privrednicima da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i subvencioniranoj stopi od nula posto.

Pravo učešća

Pravo apliciranja za finansiranje imaju privredni subjekti - fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Odlukom o kriterijima za korištenje sredstava u saradnji sa bankama - finansijska linija za podsticaj zapošljavanju privrednim subjektima za 2019. godinu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 11/19) koji:

 • imaju sjedište ili poslovnicu na području Općine i koji su 100% vlasništvo državljana BiH,
 • imaju sjedište ili poslovnicu na području općina Kantona Sarajevo i koji su 100% vlasništvo državljana BiH, uz uslov zapošljavanja novog/novih radnika koji ima/imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Općine od najmanje godinu dana prije zapošljavanja (dugoročna finansiranja),
 • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,
 • prema podacima iz CRK-a, imaju tekuću klasifikaciju S1 prema International Financial Reporting Standards (IFRS).

Privredni subjekti - korisnici finansiranja moraju zadovoljiti opće uvjete za odobrenje finansiranja, u skladu sa procedurama i uvjetima BBI.

Sredstva se neće odobravati za privredne subjekte koji:

 • imaju neizmirene poreske obaveze,
 • imaju neizmirenih obaveza prema Općini što će se dokazati uvjerenjem Službe za privredu, budžet i finansije,
 • obavljaju djelatnost iz oblasti igara na sreću, zatim proizvodnje, prerade ili puštanja u promet duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, proizvodnje koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i dokazanu štetnost po zdravlje stanovništva, trgovine na malo oružjem, municijom i vojnom opremom, kao i drugim djelatnostima koje nisu prihvatljive za BBI.
Javni poziv možete pogledati ovdje.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općina Novo Sarajevo”, lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva bb., 71.000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijanovosarajevo@bbi.ba 

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, te pozivom na 033/275-137, 275-507, 275-289 i 257-702.

Proces odobrenja primljenih zahtijeva traje do 31.12.2019.

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu do 4.000.000,00 KM, a Općina Novo Sarajevo će iznosom od 80.000,00 KM subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini do 2,99%.

Kratkoročna finansiranja

Kratkoročna finansiranja će se odobravati na period do 12 mjeseci u maksimalnom iznosu do 100.000,00 KM. Uslov za ostvarenje prava na subvenciju je zadržavanje istog broja zaposlenih u toku trajanja finansiranja, uredno izmirenje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranju.

Dugoročna finansiranja

Dugoročna finansiranja na period do 60 mjeseci - će se odobravati privrednim subjektima uz uslov zapošljavanja najmanje jednog radnika na iznose do 100.000,00 KM, a za svakih dodatnih 100.000,00 KM, Korisnik sredstava je dužan zaposliti jednog novog radnika, najkasnije u roku od 9 mjeseci od dana početka korištenja finansiranja. Grace period je moguć do 9 mjeseci, a maksimalan iznos finansiranja zavisi od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava procjenjene od strane BBI.

Dugoročna finansiranja na period do 84 mjeseca - će se odobravati privrednim subjektima za iznose finansiranja preko 100.000,00 KM uz uslov zapošljavanja po jednog novog radnika na svakih odobrenih 100.000,00 KM najkasnije u roku od 9 mjeseci od dana početka korištenja finansiranja. Grace period je moguć do 9 mjeseci, a maksimalan iznos finansiranja zavisi od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava procjenjene od strane BBI.

 

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave - ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj;
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta;
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje;
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga);
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);
 • Fotokopija LK - vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige);
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta. Uobičajene vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom. 

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općina Novo Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71.000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijanovosarajevo@bbi.ba 

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, te pozivom na 033/275-137, 275-507, 275-289 i 257-702.

Proces odobrenja primljenih zahtijeva traje do 31.12.2019.