Linija Bosansko-podrinjskog kantona | Bosna Bank International

BBI banka u saradnji sa Vladom Bosansko-podrinjskog kantona nudi finansiranja privrednim subjektima čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području BPK. Ova linija omogućava privrednicima da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i subvencioniranoj stopi 1,89 posto.

Pravo učešća imaju privredna društva i obrtnici koji:

 • su registrovani kao privredna društva shodno odredbama Zakona o privrednim društvima FBiH,
 • imaju registraciju i obavljaju registrovanu djelatnost na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 • su registrovani minimalno jednu (1) godinu do dana podnošenja aplikacije za finansiranje,
 • profitabilno i likvidno posluju i imaju zadovoljavajući bonitet,
 • imaju stabilan ili rastući broj zaposlenih,
 • izmiruju uredno sve obaveze za poreze i doprinose,
 • imaju tekuća kreditna zaduženja u kategoriji A ili B (ukoliko ova kategorija nije rezultat kašnjenja u servisiranju obaveza.)

Korisnici finansiranja mogu biti i javna preduzeća, uz uslov da ispunjavaju ostale kriterije.
Izuzetno, korisnici finansiranja mogu biti privredna društva koja posluju kraće od 1 godine, pod uslovom da su prihvatljiva za Banku.

Korisnici sredstava ne mogu biti:

 • državne i finansijske institucije, udruženja građana i fondacije,
 • privredna društva i obrtnici koja imaju blokirane račune, u stečaju su ili likvidaciji,
 • koji imaju neizmirene obaveze za javne prihode, koja su kažnjavana zbog privrednih prestupa,
 • privredna društva i obrtnici čija je djelatnost ili namjena sredstava internim aktima BBI označena kao nedopuštena.

Javni poziv možete pogledati ovdje.


Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL, Filijala Goražde, Seada Sofovića Sofe 7, 73100 Goražde ili putem elektronske pošte: linijabpk@bbi.ba

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku javnog poziva mogu se dobiti putem telefona: 038 241-491, 033 275-264, 033 275-234; fax: 033 203-122, e-mail: linijabpk@bbi.ba.

 

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu od 18.900.000 KM, a Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - Ministarstvo privrede, će iznosom od 378.000 KM subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini od 2%.

Sredstava iz ove Linije finansiranja trebaju omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veću iskorištenost kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje postojećeg broja privrednih subjekata, prevazilaženje negativnih učinaka ekonomske krize, novo zapošljavanje i povećanje izvoza.

Finansiranja se mogu koristiti i za otkup/refinansiranje postojećih kreditnih zaduženja koje privredna društva i obrtnici uredno servisiraju, ali su ih dobili po većoj kamatnoj stopi.

Linija finansiranja će se koristiti za:

 • kratkoročna finansiranja za obrtna sredstva,
 • dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva,
 • osnovna sredstva, i  
 • investicije.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja iz linije BPK je u nastavku. 

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja,
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svima izmjenama i dopunama,
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana,
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća,
 • Uvjerenje o preskoj registraciji od porezne uprave – ID broj,
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj,
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima,
 • Uvjerenje nadležne porezne uprave/UIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda,
 • Uvjerenja Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima ne starije od 30 dana,
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima ne starije od 30 dana,
 • Obrazac 2001 – Specifikacija uz isplate plaća,
 • Kopija lične karte i CIPS za lica ovlaštena za zastupanje,
 • Izjava o povezanim licima,
 • Saglasnost za provjeru Centalnog registra kredita (CRK),
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva),
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja,
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje,
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu,
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje,
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti,
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje,
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine,
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi),
 • Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti,
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti,
 • Odogovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor),
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - može biti ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige),
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukpnog boniteta klijenta. Uobičajene vrste kolaterala koje BBI banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine,
 • Založno pravo na opremu,
 • Mjenice firme,
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta,
 • Ugovor o asignaciji,
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI,
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL, Filijala Goražde, Seada Sofovića Sofe 7, 73100 Goražde ili putem elektronske pošte: linijabpk@bbi.ba.

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva u toku javnog poziva mogu se dobiti putem telefona: 038 241-491, 033 275-264, 033 275-234; fax: 033 203-122, e-mail: linijabpk@bbi.ba.

Kontakt osobe: Ismet Bukva, Haris Hadžić, Aida Agić

Za manje od 1 minute aplicirajte online!