COVID-19 Info | Bosna Bank International

Posebne mjere podrške pravnim licima i poslovnim klijentima pogođenim posljedicama krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19

 

Poštovani klijenti BBI banke,

pripremili smo za vas paket mjera podrške vezano za Privremene olakšice otplate finansiranja u situaciji novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti ''Covid-19''.

Mjere privremenih olakšica za otplatu finansiranja temelje se na propisima entitetskih Agencija za bankarstvo sadržanih u njihovim Odlukama o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem ''Covid-19''.

Online aplikaciju za zahtjev za privremeni moratorij možete ispuniti na linku ovdje.

 

MJERE PODRŠKE ZA PRAVNA LICA

Shodno Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, BBI Banka  će primjenjivati više vrsta olakšica za otplatu kreditnih obaveza za klijente pogođene pandemijom virusa COVID – 19.

Koje mjere olakšica će se primjenjivati?

 • PRIVREMENI MORATORIJ
 • POSEBNE MJERE

 

PRIVREMENI MORATORIJ

Privremeni moratorij predstavlja mjeru privremene odgode plaćanja obaveza po finansiranjima u periodu do 3 (tri) mjeseca. U periodu trajanja privremenog moratorija klijent neće biti u obavezi plaćati anuitete (glavnica i profitna marža), niti će se obračunavati penali na dug nastao u tom periodu. Banka neće obračunavati naknadu za izvršeni moratorij.

Anuitetska finansiranja

 • produžiće se rok povrata za period privremenog moratorija, u  anuitete će linearno biti uključen obračun profitne marže za period privremenog moratorija,
 • obaveze nastale prije datuma ugovaranja privremenog moratorija (glavnica, profitna marža, ostalo) biće raspoređene linearno na preostali rok dospijeća finansiranja

Revolving finansiranja

Za revolving finansiranja koja dospijevaju u ovom periodu,  produžava se rok korištenja za period privremenog moratorija. Obračunata renta za period moratorija se linearno raspoređuje na novi rok trajanja finansiranja.

Prekoračenja po transakcijskom računu

Rok se produžava do isteka perioda Privremenog moratorija.
Ove vrste

olakšica mogu trajati maksimalno do ukidanja proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine

Trajni nalog uspostavljen za izmirenje kreditnih obaveza prema Banci će biti privremeno obustavljen odmah po odobrenju olakšice

POSEBNE MJERE OLAKŠICA

Ovisno o trenutnoj ili budućoj procijenjenoj kreditnoj sposobnosti Klijenta, moguće je definisati i neku drugu vrstu modaliteta otplate obaveza iz osnova anuitetskih finansiranja, revolvinga, prekoračenja po transkacijskom računu i obaveza po izdatim garancijama.

Posebne mjere koje Banka može ponuditi Klijentu su:

 1. Moratorij, kao jedna od posebnih mjera u okviru modaliteta može se ugovarati najduže do 6 (šest) mjeseci
  • Anuitetna finansiranja  - moguće je produžiti rok povrata za period moratorija, u  anuitete će linearno biti uključen obračun profitne marže za period moratorija; ili rok otplate ostaje isti kao što je prvobitno ugovoren, u anuitete će linearno biti uključen obračun profitne marže za period moratorija. Posebno će se definisati način otplate obaveza dospjelih u periodu prije ugovaranja moratorija.
  • Za revolving finansiranja koja dospijevaju u ovom periodu produžiće se rok korištenja  finansiranja za period trajanja moratorija.
 2. Uvođenje „grace perioda“ za otplatu glavnice kod anuitetskih finansiiranja na maksimalno 6 (šest) mjeseci – u kojem periodu klijent plaća profitnu maržu, a otplata glavnice iz perioda grace-a se definiše novim otplatnim planom,
 3. Produženje roka dospjeća za finansiranja sa jednokratnim dospjećem, uključujući i revolving finansiranja i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci,
 4. Ugovaranje primjerenog modela u slučaju više revolving finansiranja (pojedinačno ili sveobuhvatno),
 5. Produženje roka dospjeća za anuitetska finansiranja

Također, moguće je odobravanje dodatnog iznosa ili tzv. bridge finansiranje u onim slučajevima kada je to realno potrebno i omogućava prevazilaženje problema sa likvidnošću pravnim licima.

Banka će na osnovu analize mogućnosti klijenata ili grupe klijenata (portfolija) odrediti primjeren modalitet sa ciljem olakšanja servisiranja kreditnih obaveza, a taj modalitet može biti i kombinacija gore navedenih olakšica.

U slučaju da Klijent ima značajne izloženosti i kod drugih kreditora, Banka će nastojati naći primjereni održivi model ili kombinaciju modela na način da isti bude usklađen sa ukupnim budućim novčanim tokovima klijenta.

Ko ima pravo podnijeti zahtjev?

 • Kompanije koje su direktno pogođene krizom te im je ugrožena likvidnost ili solventnost, kao i one kompanije koje trpe indirektne posljedice značajnog smanjenja poslovnih aktivnosti, ili postoji značajna izvjesnost da će ih negativne posljedice afektirati u vrlo skorom periodu.
 • Kompanije koje na dan 29.02.2020. nisu kasnile sa otplatom duže od 90 dana (sva duža kašnjenja znače da problemi nisu prouzrokovani pandemijom koronavirusa – na njih se ne mogu primijeniti mjere koje su Agencije za bankarstvo propisale isključivo za uslove krize Covid-19, nego standardne procedure reprobragrama/restrukture u skladu sa kreditnim politikama Banke)
 • Kod pravnih lica pogoršana kreditna sposobnost dokazuje se  poređenjem finansijskih izvještaja 31.12.2019. i zadnjeg izvještajnog mjeseca 2020. godine. Kao dodatan podatak zahtijevaće se, gdje god je to moguće,  da se koristi usporedba finansijskih izvještaja perioda sa tekućim izvještajnim mjesecom u  2020. godini (npr. 01/01/2020-31/03/2020) i tog istog perioda iz 2019. godine, osim u slučajevima kada su pravna lica u potpunosti prestala sa radom.

 

Kako se podnosi zahtjev?

Molimo da zahtjev dostavite na:

 • E-mail: moratorijPL@bbi.ba
 • Molimo da kontaktirate direktno na telefon vašeg nadležnog saradnika za poslovni odnos
 • Besplatni info telefon: 080 020 020

Napomena: Svi klijenti koji su već dostavili zahtjev, potrebno je da se obrate svom nadležnom saradniku za poslovni odnos za dalje instrukcije.


Privremene mjere podrške, odnosno Privremeni moratorij, banka će svojim klijentima obezbijediti za period 3 (tri) mjeseca, a maksimalno do isteka roka „Stanja nesreće“ proglašenog od nadležnih državnih organa.

Modalitete otplate nakon prestanka stanja nesreće, ukoliko se utvrdi da način otplate nastao iz privremenog  moratorija nije realan i održiv,  Banka će određivati zajedno sa klijentom iz paketa posebnih mjera.

Vodit ćemo se podacima o privrednim granama i/ili pojedincima koji su pogođeni krizom, a koje bankarska zajednica sa nivoa Udruženja banaka BiH aktivno prikuplja od svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Nakon podnošenja i obrade zahtjeva, klijenti će biti povratno obaviješteni o odobrenju zahtjeva. Nastojaćemo da izvršimo analizu vaših zahtjeva u najkraćem mogućem roku i dostavimo vam  povratnu informaciju o tome.

Zdravlje i dobrobit naših zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti BBI banke, stoga ćemo nastojati gdje god je to moguće da proces komunikacije, definisanja modaliteta modifikacije finansiranja  i implementacije istoga obavimo bez potrebe dolaska klijenta u Banku.

Banka objavom ovih informacija ne preuzima bilo kakve obaveze prema klijentima ili bilo kojim trećim osobama, te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom Zahtjevu.

Banka očekuje da će svi klijenti čije poslovanje nije pod uticajem  krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19 nastaviti redovno podmirivati svoje obaveze.

Poštovani klijenti, partneri i prijatelji BBI banke,

Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo će na ovoj stranici objavljivati sve važne informacije i instrukcije u vezi rada Banke i usluga koje kontinuirano pružamo svim našim klijentima tokom trajanja svjetske pandemije uzrokovane pojavom virusa Covid-19, kao i tokom stanja nesreće u Bosni i Hercegovini.


(04.08.) Obavijest o izmjeni radnog vremena Kontakt centra

 

Bosna Bank International (BBI) obavještava klijente da je izmijenjeno radno vrijeme Kontakt centra.

Od 05.08.2020. godine Kontakt centar BBI banke će raditi svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 16:30 sati. Besplatni broj telefona na koji se svi zainteresirani klijenti mogu obratiti tokom radnog vremena Kontakt centra je 080 020 020.

Informacije o proizvodima i uslugama BBI d.d. dostupni su i na zvaničnoj web stranici, a pitanja klijenti mogu dostaviti i putem e-maila: info@bbi.ba.
 


(11.05.) Obavijest o izmjeni radnog vremena

 

Poštovani klijenti, Bosna Bank International d.d. Sarajevo donijela je Odluku da od 11.05.2020. godine do 22.05.2020. u poslovnicama i podružnicama/filijalama Banke uvodi radno vrijeme za rad sa klijentima od 08:00 do 15:30 sati.

Za dislocirani šalter u BBI centru, podružnice Sarajevo, radno vrijeme će se usklađivati sa radnim vremenom BBI Centra sve do potpune normalizacije i mogućnosti vraćanja rada šaltera na radno vrijeme prije Covida-19.

Sve poslovnice i podružnice/filijale Banke i dalje neće raditi vikendom.

Pozivamo sve klijente da se upoznaju sa savjetima za poslovanje sa BBI bankom i da koriste sve dostupne usluge digitalnog bankarstva BBI banke.

Eventualne izmjene i odstupanja u radnom vremenu svih poslovnica i podružnica/filijala Banke vršit će se i usklađivati sa odlukama i preporukama nadležnih ministarstava i drugih nadležnih institucija u kojem organizaciona jedinica posluje, odnosno Kriznih štabova FBiH i RS, o čemu će klijenti biti blagovremeno obaviješteni.


(24.04.) Produženo radno vrijeme Kontakt centra

 

Bosna Bank International (BBI) obavještava klijente da je produženo radno vrijeme Kontakt centra.

Od 20.04.2020. godine Kontakt centar BBI banke će raditi svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 18:00 sati kao i subotom, u periodu od 09:00 do 12:00 sati.

Besplatni broj telefona na koji se svi zainteresirani klijenti mogu obratiti tokom radnog vremena Kontakt centra je 080 020 020.

Više informacija o radnom vremenu Kontakt centra potražite ovdje.


(04.04.) Informacije za osobe iznad 65 godina starosti, penzionere, te osobe koje su u u izolaciji, odnosno imaju zabranu kretanja

 

Detaljne instrukcije i informacije za osobe iznad 65 godina starosti, penzionere, te osobe koje su u u izolaciji, odnosno imaju zabranu kretanja molimo da potražite na linku ovdje.


(03.04.) Posebne mjere podrške fizičkim licima i poslovnim klijentima pogođenim posljedicama krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19

 

Poštovani klijenti BBI banke,

Pripremili smo za Vas paket mjera podrške vezano za privremene olakšice otplate finansiranja u situaciji novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti ''Covid-19''.

Mjere privremenih olakšica za otplatu finansiranja temelje se na propisima entitetskih Agencija za bankarstvo sadržanih u njihovim Odlukama o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem ''Covid-19''.

Sa posebnim mjerama podrške za fizička i pravna lica, poslovne klijente BBI banke možete se upoznati na linku ovdje.


(27.03.) Pismo predsjednika Uprave klijentima i partnerima Bosna Bank International d.d. Sarajevo

 

U današnjem svijetu ponekad se možemo suočiti sa izazovima koji mogu značajno uticati na način na koji vodimo svakodnevni život. Svjetska pandemija virusa COVID-19 je, kao što svi znamo, imala različit uticaj na pojedinačne države i regije. Lideri širom svijeta bili su prisiljeni na donošenje do sada neviđenih odluka kako bi stavili pod kontrolu širenje ovog virusa.

Budite uvjereni da je Vaša BBI banka uz Vas u ovom periodu. Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo je finansijski likvidna i stabilna, uz izrazito jake dioničare – Islamsku razvojnu banku (IsDB), Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) i Dubai Islamic Bank (DIB) sa kojima smo proteklih 20 godina dokazali da smo orijentisani i posvećeni razvoju BiH.

U BBI smo formirali poseban tim koji će pratiti razvoj cjelokupne situacije. Pažljivo obraćamo pažnju na sva događanja u našoj državi i provodimo upute koje dobivamo od strane nadležnih institucija.

Cijelo pismo predsjednika Uprave Bosna Bank International d.d. Sarajevo g. Amera Bukvića upućeno klijentima i partnerima BBI banke pročitajte ovdje.


(24.03.) Obavijest o izmijenjenom radnom vremenu

 

Bosna Bank International d.d. Sarajevo donijela je Odluku da sve poslovnice i filijale BBI banke u narednom periodu neće raditi danima vikenda, dok će radnim danima biti otvorene od 8:00 do 14:00 sati.

 • Organizacione jedinice Banke koje posluju na teritoriji Tuzlanskog, Unsko-sanskog i Srednjobosanskog kantona od 18.03.2020. godine, imat će dvokratno radno vrijeme i to od 08:00 do 11:30 i od 12:00 do 14:00 sati. U periodu između dvije smjene izvršit će se dezinfekcija prostorija i površina u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva i rada Tuzlanskog, Unsko-sanskog i Srednjobosanskog kantona.
 • Dislocirani šalter u BBI Centru, podružnice Sarajevo, radit će se u skladu sa radnim vremenom BBI Centra.
 • Poslovnice Bosanski Petrovac i Novi Grad Sarajevo, radit će u skladu sa radnim vremenom općine iz koje organizaciona jedinica obavalja svoje poslovanje.

Eventualne izmjene i odstupanja u radnom vremenu svih poslovnica i podružnica/filijala Banke vršit će se i usklađivati sa odlukama i preporukama nadležnih ministarstava i drugih nadležnih institucija u kojem organizaciona jedinica posluje.

Pozivamo sve klijente da se upoznaju sa savjetima za poslovanje sa BBI bankom i da koriste sve dostupne usluge digitalnog bankarstva BBI banke.


(16.03.) Savjeti i upute za poslovanje sa BBI Bankom tokom trajanja rizika od virusa COVID-19

 

Budimo odgovorni prema sebi i drugima. Smanjimo rizike od COVID-19 virusa!

Dragi naši klijenti,

Povodom aktuelne epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID-19, obavještavamo vas da Bosna Bank International d.d. Sarajevo poduzima sve preventivne higijenske mjere kako bi se širenje virusa svelo na minimum.

Ovim putem pozivamo sve naše klijente da intenzivnije koriste sve dostupne usluge digitalnog bankarstva BBI banke: internet (eBBI) i mobilno (mBBI) bankarstvo, KVIKO aplikaciju i uslugu eREŽIJA, kako bi kretanja i okupljanja sveli na minimum. Način korištenja svih navedenih usluga i dodatna uputstva možete pronaći na našoj web stranici www.bbi.ba.

Također vam želimo preporučiti da u što većoj mjeri vršite plaćanje karticama, kao i da potrebu podizanje novca realizujete putem BH Mreže bankomata s obzirom na to da Vam je na raspolaganju više od 140 bankomata na kojima svoj novac možete podići bez naknade. Pregled lokacija bankomata potražite na: www.bhmreza.ba.

Kontinuirano pratimo situaciju i razmatramo moguće dodatne mjere, sve s ciljem zaštite zdravlja naših klijenata i zaposlenika.

Pozivamo sve naše klijente, partnere i zaposlene da se pridržavaju svih zvaničnih preporuka i odluka nadležnih institucija.