Linija Općine Novi Grad Sarajevo za mlade | Bosna Bank International
Online servisi Finansiranja Štednja Računi Kartice Podrška Islamsko bankarstvo

Subvencionirana linija Novi Grad Sarajevo - Finansiranja za mlade za kupovinu stana ili kuće

Linija Novi Grad namijenjena je mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo za kupovinu stana ili kuće izgrađene na području Općine Novi Grad Sarajevo uz subvencioniranje profitne marže u skladu sa uslovima iz Javnog poziva.

 • Za mlade od 18 do 35 godina starosti
 • Sa prebivalištem, najmanje tri godine, na području Općine Novi Grad Sarajevo
 • Iznos finansiranja do 120.000,00 KM
 • Period otplate do 20 godina

Rok za prijavu je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Općine Novi Grad Sarajevo i Bosna Bank International d.d. Sarajevo potpisanog 12.08.2020. godine, objavljuje se Javni poziv za odabir korisnika sredstava finansiranja za mlade sa područja Općine Novi Grad Sarajevo.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava finansiranja za mlade sa područja Općine Novi Grad Sarajevo za kupovinu stana ili kuće izgrađene na području Općine Novi Grad Sarajevo uz subvencioniranje profitne marže u skladu sa uslovima iz Javnog poziva.

Javni poziv preuzmite u PDF formatu klikom ovdje.

Podnosilac zahtjeva potrebnu dokumentaciju dostavlja u dva dijela.


I. Prvi dio dokumentacije dostavlja se prilikom samog prijavljivanja na Javni poziv:

 • Zahtjev za prijavu na Javni poziv (isti se može preuzeti na web stranici www.bbi.ba ili najbližoj poslovnici Banke)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o kretanju izdato od strane Ministarstva unutrašnjih poslova
 • Uvjerenje nadležnog suda (ili nadležnog organa) da podnosilac zahtjeva i njegov supružnik (ukoliko je podnosilac zahtjeva u bračnoj zajednici) nisu vlasnici stana ili porodične kuće u mjestu rođenja na području Bosne i Hercegovine i na području Kantona Sarajevo
 • Potvrda izdata od nadležnog organa (Kantonalni stambeni fond Sarajevo i nadležni organ u mjestu rođenja) da podnosilac zahtjeva i njegov supružnik (ukoliko je podnosilac zahtjeva u bračnoj zajednici) nisu nosioci stanarskog prava na području Kantona Sarajevo i u mjestu rođenja na području Bosne i Hercegovine
 • Zahtjev za finansiranje ovjeren od strane poslodavca (za sve učesnike u finansiranju). Zahtjev se može preuzeti na web stranici www.bbi.ba ili najbližoj poslovnici Banke
 • Fotokopija lične karte (za sve učesnike u finansiranju)
 • Prijave boravka (CIPS-PBA) koji ne može biti stariji od 3 mjeseca (za sve učesnike u finansiranju)
 • Platne liste ovjerene i potpisane od strane poslodavca za posljednja 3 mjeseca (za sve učesnike u finansiranju)
 • Izvod iz banke po tekućem računu za posljednja 3 mjeseca (za sve učesnike u finansiranju)
 • Ugovor o radu za zaposlenike stranih organizacija

II. Drugi dio dokumentacije podnosilac zahtjeva dostavlja nakon odobrenog finansiranja odnosno utvrđivanja konačne rang liste korisnika:

 • Dokumentacija koja dokazuje namjenu finansiranja (Kupoprodajni ugovor / predugovor obrađen od strane Notara za nekretninu koja je predmet kupovine)
 • Procjena sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba bit izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za Banku)
 • ZK izvadak za nekretninu koja je predmet kupovine (ne stariji od 10 dana)
 • Ostala dokumentacija ukoliko Banka ocjeni da je potrebna, a sve u skladu sa internim aktima Banke
 • Potrebna vrijednost založnog prava na nekretnini u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima Banke i zavisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Novi Grad Sarajevo” lično u podružnici Sarajevo – poslovnici Novi Grad na adresi ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97 i poslovnici Dobrinja na adresi ul. Dobrinjske bolnice br. 9 ili putem elektronske pošte: info@bbi.ba

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.