Uspjeh u savremenom biznisu nezamisliv je bez pristupa važnim informacijama. Najbolja razmjena informacija odvija se kroz razmjenu iskustava sa ekspertima iz iste i drugih branši, praćenja dešavanja na lokalnim i globalnim tržištima, saradnju sa drugim kompanijama i institucijama.

Bosna Bank International, iza koje stoje njeni osnivači - Islamic Development Bank, Dubai Islamic Bank i Abu Dhabi Islamic Bank - odnosno 56 zemalja članica OIC-a (Organizacija Islamske konferencije), kao i mnoge druge finansijski jake institucije bogatog Istoka, a sa kojima ova banka ima čvrste poslovne veze, odlučila je formirati BBI VIP biznis klub i sa svojim poslovnim partnerima raditi na kreiranju nove, prosperitetnije i zdravije poslovne klime u BiH, pogotovo kad je u pitanju privlačenje stranih investicija i poslovanje sa inostranim partnerima.

BBI VIP biznis klub djeluje kao privredna komora, organizovana da obezbijedi lokalnim i stranim kompanijama priliku da se umrežavaju, profesionalno razvijaju, podijele i dobiju nova znanja i informacije o tržištu, kao i da obogate svoja iskustva, što sve treba da doprinese ekonomskom razvoju BiH.

Brošura BBI VIP Business Club

BBI VIP Business Club
vip@bbi.ba

Tel +387 33 275 508
Fax +387 33 275 206
azra.colic@bbi.ba
saida.bajric@bbi.ba
amela.trokic@bbi.ba

 • Članstvo u Klubu je dobrovoljno. To mogu postati sva domaća i strana fizička i pravna lica, udruženja (vladina i nevladina), komore, kao i druge organizacije poslovnih ljudi i subjekata.
 • Članstvo je personalizirano i ostvaruje se direktno preko fizičkog lica, kao člana ili predstavnika pravnog subjekta kojeg on za to ovlasti.
 • Članstvo se ostvaruje potpisivanjem Pristupnice i prihvatanjem ovih Pravila, te odobravanjem članstva od strane BBI.
 • Svaki član Kluba dobrovoljno odabire kategoriju članstva, kao i ispunjenje svih uvjeta koji su definirani za tu kategoriju, kao i slobodno istupanje iz članstva.
 • Svaki član Kluba dobija člansku karticu, u ovisnosti od kategorije članstva koju je izbrao.
 • Svaki član Kluba ima pravo slobodno predlagati inicijative vezane za poboljšanje rada Kluba i ostvarenja boljih rezultata (predlaganje izmjena i dopuna Pravila, predlaganje okupljanja članova Kluba, predlaganje pitanja/tema za raspravu, poslovnih inicijativa, ekspanzije aktivnosti i mreže Kluba, kao i drugih inicijativa vezanih za sveukupan rad i funkcioniranje Kluba).
 • Svaki član dobrovoljno prihvata činjenicu da je Klub osnovan od strane BBI i funkcionira pod nadležnošću i patronatom ove banke, čije je pravo i odgovornost upravljanje i rukovođenje radom i aktivnostima Kluba.
 • Svaki član Kluba je slobodan u pristupu informacijama i aktivnostima Kluba, te ih je slobodan koristiti u svoje svrhe. Svaki član dobrovoljno pristaje koristiti  informacije do kojih dođe kao dobar privrednik i domaćin, te se obavezuje da ih savjesno i pošteno koristi, vodeći računa da njihovom upotrebom ili pronošenjem ne povrijedi čast ili ugled BBI-a, Kluba ili bilo kojeg njegovog člana ili im tako nanese štetu.
 • Svaki član ima pravo biti pravovremeno i u odgovarajućoj formi informiran o aktuelnim događanjima u vezi sa aktivnostima Kluba, u ovisnosti od nivoa prava i ovlaštenja koja mu pruža njegova kategorija članstva. Takođe, svaki član će pravovremeno i istinito pružati informacije Klubu koje mogu doprinijeti njegovom efikasnijem radu i rezultirati konkretnim poslovnim rezultatima.
 • Članovi Kluba će se sastajati i družiti u vrijeme koje odredi BBI, kao patron Kluba. BBI će takođe utvrđivati formu, sastav i način na koji će se ti sastanci održavati.
 • Članovi Kluba imat će mogućnost ostvarivanja kontakata sa članovima VIP klubova osnivača BBI-a, i drugih subjekata u zemljama Zaljeva.
 • BBI će odlučivati i dodjeljivati počasno članstvo, po prijedlogu članova Kluba ili po svojoj sopstvenoj ocjeni. Počasni članovi mogu biti domaća ili strana pravna i fizička lica koja svojim ugledom, znanjem i utjecajem mogu doprinijeti unaprjeđenju rada i ostvarivanju boljih rezultata rada Kluba.