Finansijska linija za podršku subjektima  male privrede za produktivnije poslovanje i rast  privrednih aktivnosti.
BBI banka u saradnji sa Vladom Unsko-sanskog kantona nudi finansiranja privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području ovog kantona. Za finansiranja odobrena iz ove linije Vlada Unsko-sanskog kantona će vršiti regresiranje i subvencioniranje dijela profitne marže u iznosu od 2,177 % po svakom pojedinačnom finansiranju ukoliko se naknadnim monitoringom utvrdi da korisnik finansiranja poštuje posebne uslove.
Korisnici finansiranja mogu biti svi privredni subjekti koji imaju sjedište i posluju na području Unsko-sanskog kantona i koji su 100% vlasništvo državljana BiH, te koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva
 

PRAVO UČEŠĆA - KORISNICI LINIJE FINANSIRANJA

Pravo apliciranja za finansiranje imaju subjekti male privrede - fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službeni glasnik Unsko-sanskog Kantona", broj: 19/11) koji:
a) imaju sjedište na području Unsko-sanskog kantona;
b) uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze; 
c) aktivno posluju i imaju uposlene radnike
d) posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta
e) po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz CRK-a, spadaju u ‘’A’’ kategoriju (dozvoljena i ‘’B’’ kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza).


Dugoročna okvirna finansiranja za trajna obrtna sredstva

a)    Dugoročna okvirna finansiranja za trajna obrtna sredstva se odobravaju na rok do tri godine (36 mjeseci), u iznosu do 1,000,000.00 KM uz obavezno revolviranje iskorištenih sredstava svakih 12 mjeseci.
b)    Visina subvencionirane profitne stope je 2,177% (4,49% prije subvencije, 48,5% se subvencionira) za Korisnike sredstava. Naknada za obradu zahtjeva iznosi maksimalno 1,49% od iznosa finansiranja, minimalno 200,00 KM.
c)    Poseban uslov za isplatu subvencije je uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranjima, namjensko korištenje i dokumentovanje jednake ili veće zaposlenosti 
d)    Subvencije se isplaćuju polugodišnje a na bazi prethodno urađenog monitoringa;

 Dugoročna anuitetska finansiranja
a)    Dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva i kapitalne investicije se odobravaju na rok od tri godine (36 mjeseci) do sedam godina (84 mjeseca) u iznosu do 1,000,000.00 KM.
b)    Visina subvencionirane profitne stope je 2,177% (4,49% prije subvencije, 48,5% se subvencionira) za Korisnike sredstava. Naknada za obradu zahtjeva iznosi maksimalno 1,49% od iznosa finansiranja, minimalno 200,00 KM.
c)    Poseban uslov za isplatu subvencije je uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranjima, namjensko korištenje i dokumentovanje jednake ili veće zaposlenosti 
d)    Subvencije se isplaćuju polugodišnje a na bazi prethodno urađenog monitoringa;

 POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:
-    Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
-    Rješenje o upisu u sudski registar sa svima izmjenama i dopunama;
-    Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
-    Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
-    Uvjerenje o preskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
-    Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
-    Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;
-    Uvjerenje nadležne porezne uprave/UIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
-    Uvjerenja Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima ne starije od 30 dana.
-    Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima ne starije od 30 dana
-    Obrazac 2001 – Specifikacija uz isplate plaća
-    Kopija lične karte i CIPS za lica ovlaštenja za zastupanje;
-    Izjava o povezanim licima;
-    Saglasnost za provjeru Centalnog registra kredita (CRK);
-    Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
-    Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
-    Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
-    Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
-    Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period
-    Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i  po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

 Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):
-    Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje 
-    Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga)
-    Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti
-    Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje
-    Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine
-    Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi)
-    Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti 
-    Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti
-    Odogovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - može biti ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjiga)
-    Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke


Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima Banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta.


 Uobičajene vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata i potrebna dokumentacija za založno pravo:
 
-    Založno pravo na nekretnine;
-    Založno pravo na opremu;
-    Mjenice firme;
-    Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
-    Ugovor o asignaciji;
-    Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
-    Ostalo u dogovoru sa Bankom

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje

Korisnici ostvaruju pravo na subvenciju dokumentovanjem ispunjavanja ugovorenih obaveza polugodišnje, dostavljanjem:
  
1.) Zahtjeva za isplatu subvencije, 
2.) Potvrde od Poreske uprave o urednom izmirenju obaveza ne starije od 30 dana 
3.) Potvrde Uprave za indirektno oporezivanje o urednom izmirenju obaveza ne starije od 30 dana 
4.) Izvještaj  o namjenskom trošenju sredstava u skladu sa Ugovorom između BBI i Korisnika finansiranja
5.) Obrazac 2001 – Specifikacija uz isplatu plaća

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije USK” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Filijala Bihać, Husrefa Redžića br.6, 77.000 Bihać ili putem elektronske pošte: linijausk@bbi.ba

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva mogu se dobiti putem telefona: 037 329-612, 037 329-610 i 033 275-264

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.