Linija Unsko-sanskog kantona | Bosna Bank International

Finansijska linija za podršku subjektima  male privrede za produktivnije poslovanje i rast  privrednih aktivnosti.
BBI banka u saradnji sa Vladom Unsko-sanskog kantona nudi finansiranja privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području ovog kantona. Za finansiranja odobrena iz ove linije Vlada Unsko-sanskog kantona će vršiti regresiranje i subvencioniranje dijela profitne marže u iznosu od 2,177 % po svakom pojedinačnom finansiranju ukoliko se naknadnim monitoringom utvrdi da korisnik finansiranja poštuje posebne uslove.
Korisnici finansiranja mogu biti svi privredni subjekti koji imaju sjedište i posluju na području Unsko-sanskog kantona i koji su 100% vlasništvo državljana BiH, te koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva
 

PRAVO UČEŠĆA - KORISNICI LINIJE FINANSIRANJA

Pravo apliciranja za finansiranje imaju subjekti male privrede - fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službeni glasnik Unsko-sanskog Kantona", broj: 19/11) koji:
a) imaju sjedište na području Unsko-sanskog kantona;
b) uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze; 
c) aktivno posluju i imaju uposlene radnike
d) posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta
e) po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz CRK-a, spadaju u ‘’A’’ kategoriju (dozvoljena i ‘’B’’ kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza).


Dugoročna okvirna finansiranja za trajna obrtna sredstva

a)    Dugoročna okvirna finansiranja za trajna obrtna sredstva se odobravaju na rok do tri godine (36 mjeseci), u iznosu do 1,000,000.00 KM uz obavezno revolviranje iskorištenih sredstava svakih 12 mjeseci.
b)    Visina subvencionirane profitne stope je 2,177% (4,49% prije subvencije, 48,5% se subvencionira) za Korisnike sredstava. Naknada za obradu zahtjeva iznosi maksimalno 1,49% od iznosa finansiranja, minimalno 200,00 KM.
c)    Poseban uslov za isplatu subvencije je uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranjima, namjensko korištenje i dokumentovanje jednake ili veće zaposlenosti 
d)    Subvencije se isplaćuju polugodišnje a na bazi prethodno urađenog monitoringa;

 Dugoročna anuitetska finansiranja
a)    Dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva i kapitalne investicije se odobravaju na rok od tri godine (36 mjeseci) do sedam godina (84 mjeseca) u iznosu do 1,000,000.00 KM.
b)    Visina subvencionirane profitne stope je 2,177% (4,49% prije subvencije, 48,5% se subvencionira) za Korisnike sredstava. Naknada za obradu zahtjeva iznosi maksimalno 1,49% od iznosa finansiranja, minimalno 200,00 KM.
c)    Poseban uslov za isplatu subvencije je uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranjima, namjensko korištenje i dokumentovanje jednake ili veće zaposlenosti 
d)    Subvencije se isplaćuju polugodišnje a na bazi prethodno urađenog monitoringa;

Long-term annuity financings

a)     Long-term annuity financings for fixed assets and capital investments are approved to the period up to three years (36 months), up to seven years (84 months) in the amount up to 1,000,000.00 BAM;
b)    The amount of subsidised profit rate is 2.177% (4.49% prior to subsidy, 48.5% following the subsidy) for Financing Beneficiaries. Fee for the Application Form processing amounts maximum 1.49% up to the financing amount, and minimum 200.00 BAM;
c)    Special condition for subsidy disbursement is regular settlement of all tax liabilities and due liabilities for financings, special-purpose utilisation and documentation of equal or higher employment;
d)    Subsidies are disbursed on semi-annual basis, based on previously performed monitoring;

 POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:
-    Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
-    Rješenje o upisu u sudski registar sa svima izmjenama i dopunama;
-    Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
-    Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
-    Uvjerenje o preskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
-    Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
-    Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;
-    Uvjerenje nadležne porezne uprave/UIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
-    Uvjerenja Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima ne starije od 30 dana.
-    Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima ne starije od 30 dana
-    Obrazac 2001 – Specifikacija uz isplate plaća
-    Kopija lične karte i CIPS za lica ovlaštenja za zastupanje;
-    Izjava o povezanim licima;
-    Saglasnost za provjeru Centalnog registra kredita (CRK);
-    Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
-    Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
-    Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
-    Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
-    Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period
-    Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i  po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

 Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):
-    Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje 
-    Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga)
-    Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti
-    Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje
-    Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine
-    Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi)
-    Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti 
-    Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti
-    Odogovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - može biti ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjiga)
-    Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke


Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima Banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta.


 Uobičajene vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata i potrebna dokumentacija za založno pravo:
 
-    Založno pravo na nekretnine;
-    Založno pravo na opremu;
-    Mjenice firme;
-    Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
-    Ugovor o asignaciji;
-    Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
-    Ostalo u dogovoru sa Bankom

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje

Korisnici ostvaruju pravo na subvenciju dokumentovanjem ispunjavanja ugovorenih obaveza polugodišnje, dostavljanjem:
  
1.) Zahtjeva za isplatu subvencije, 
2.) Potvrde od Poreske uprave o urednom izmirenju obaveza ne starije od 30 dana 
3.) Potvrde Uprave za indirektno oporezivanje o urednom izmirenju obaveza ne starije od 30 dana 
4.) Izvještaj  o namjenskom trošenju sredstava u skladu sa Ugovorom između BBI i Korisnika finansiranja
5.) Obrazac 2001 – Specifikacija uz isplatu plaća

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije USK” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Filijala Bihać, Husrefa Redžića br.6, 77.000 Bihać ili putem elektronske pošte: linijausk@bbi.ba

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva mogu se dobiti putem telefona: 037 329-612, 037 329-610 i 033 275-264

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.