Linija Općine Novo Sarajevo | Bosna Bank International

BBI banka u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo nudi finansiranja privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području Općine Novo Sarajevo. Ova linija omogućava privrednicima da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i subvencioniranoj stopi 0,49 posto.

Pravo učešća imaju privredni subjekti - fizička i pravna lica koji:

 • trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Odlukom za korištenje sredstava u saradnji sa bankama – kreditna linija za podsticaj u zapošljavanju privrednim subjektima iz budžetskih sredstava namijenjenih sufinansiranju profitne marže na kreditna zaduženja (Službene novine Kantona Sarajevo broj 16/17)
 • imaju sjedište i posluju na području Općine Novo Sarajevo
 • su 100% vlasništvo državljana BiH
 • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta
 • po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz CRK-a, spadaju u ‘’A’’ kategoriju (dozvoljena i ‘’B’’ kategorija, ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja klijenta u otplati kreditnih obaveza)
 • start-up kompanije po pravilima i kriterijima Banke
 • privredni subjekti- korisnici finansiranja moraju zadovoljiti opće uvjete za odobrenje finansiranja, u skladu sa procedurama i uvjetima BBI.

Sredstva se neće odobravati za privredne subjekte koji:

 • imaju neizmirene poreske obaveze
 • imaju neizmirenih obaveza prema Općini Novo Sarajevo, što će se dokazati uvjerenjem Službe za oblast privrede i finansija
 • obavljaju djelatnost iz oblasti igara na sreću
 • obavljaju djelatnost trgovine na malo oružjem i municijom, kao i drugim djelatnostima koje nisu prihvatljive Banci

Javni poziv možete pogledati ovdje.


Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općina Novo Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b. ili putem elektronske pošte: linijanovosarajevo@bbi.ba

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, e-mail: linijanovosarajevo@bbi.ba, te pozivom na 033/275-264, 033/275-507, 033/275-234 i 033/275-705.

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu od 3.700.000,00 KM, a Općina Novo Sarajevo će iznosom od 150.000,00 KM subvencionirati dio godišnje profitne marže u visini od 4%.

Kratkoročna finansiranja će se odobravati na period od 12 mjeseci u maksimalnom iznosu do 100.000,00 KM. Uslov za ostvarenje prava na subvenciju je zadržavanje istog broja zaposlenih u toku trajanja finansiranja.

Dugoročna finansiranja će se odobravati uz uslov zapošljavanja najmanje jednog radnika na svakih 100.000 KM uključujući i niže iznose, najkasnije u roku od 9 mjeseci od dana početka korištenja finansiranja;

 • za trajna obrtna sredstva na period do 36 mjeseci,
 • za investicije i ostale namjene na period do 60 mjeseci.

Korisnici finansiranja plaćaju punu ugovorenu profitnu stopu, a po dokazivanju ispunjenja ugovorenih uslova, ostvaruju pravo na sredstva subvencije u visini od 4% p.a., čime će se umanjiti profitna stopa za korišteno finansiranje na visinu od 0.49% p.a.

 • Visina profitne stope za korisnike finansiranja prije subvencije 4,49%p.a.
 • Subvencija 4% p.a.
 • Visina profitne stope za korisnike finansiranja nakon subvencije0,49% p.a.
 • Naknada za obradu zahtjeva 1.00% jednokratno unaprijed, minimalno KM 200,00

Iz ove finansijske linije, u toku godine, jednom privrednom subjektu može se odobriti više finansiranja, po jedno iz svake vrste, s tim da je Korisnik finansiranja obavezan ispuniti uslove kumulativno - na svakih 100.000 KM dugoročnih sredstava zaposliti po jednog novouposlenog.

 

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja iz linije Općine Novo Sarajevo je u nastavku. 

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra, ne stariji od 90 dana
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje
 • Izjava o povezanim licima
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK)
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva)
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga)
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi)
 • Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige)
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta. Uobičajne vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine
 • Založno pravo na opremu
 • Mjenice firme
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta
 • Ugovor o asignaciji
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom

 

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općina Novo Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b. ili putem elektronske pošte: linijanovosarajevo@bbi.ba

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, e-mail: linijanovosarajevo@bbi.ba, te pozivom na 033/275-264, 033/275-507, 033/275-234 i 033/275-705.

Za manje od 1 minute aplicirajte online!