Linija Općine Novo Sarajevo | Bosna Bank International

Linija Općine Novo Sarajevo pruža mogućnost privrednicima sa prostora ove općine da dobiju podsticaje s ciljem realizacije Programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenja poslovnog okruženja.

Pravo apliciranja za finansiranje imaju privredni subjekti - fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Pravilnikom o korisnicima, kriterijima i načinu realizacije podsticaja zapošljavanju i razvoju privrede na teritoriji Općine Novo Sarajevo.

Korisnici finansiranja mogu biti privredni subjekti koji:

 • imaju sjedište ili poslovnicu na području Općine i koji su 100% vlasništvo državljana BiH,
 • imaju sjedište ili poslovnicu na području općina Kantona Sarajevo i koji su 100% vlasništvo državljana BiH, uz uslov zapošljavanja novog/novih radnika koji ima/imaju prijavljeno mjesto prebivališta na području Općine od najmanje godinu dana prije zapošljavanja,
 • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta,  
 • imaju tekuća zaduženja u CRK-u kategorisana sa “Stage 1”(„Stage 2“ kategorija je dozvoljena ukoliko nije rezultat kašnjenja u izmirenju kreditnih obaveza ili nekih drugih faktora koje Banka procijeni rizičnim.

Privredni subjekti - korisnici finansiranja moraju zadovoljiti opće uvjete za odobrenje finansiranja, u skladu sa procedurama  i uvjetima BBI.

Korisnici finansiranja ne mogu biti privredni subjekti koji:

 • imaju neizmirene poreske obaveze,
 • imaju neizmirenih obaveza prema Općini, što će dokazati uvjerenjem Službe za privredu, budžet i finansije,
 • obavljaju djelatnost iz oblasti igara na sreću, zatim proizvodnje, prerade ili puštanja u promet duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, proizvodnje koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i dokazanu štetnost po zdravlje stanovništva, trgovine na malo oružjem, municijom i vojnom opremom, kao i drugim djelatnostima koje nisu prihvatljive za BBI.

Namjena sredstava je da se pruži finansijska podrška privrednim subjektima u održavanju broja zaposlenih i novom zapošljavanju u cilju rasta ukupnih privrednih aktivnosti, za tekuće poslovanje (kratkoročna finansiranja), trajna obrtna sredstva te osnovna sredstva i investicije (dugoročna finansiranja).

Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbjedila sredstva u iznosu do 800.000,00 KM, a Općina Novo Sarajevo će iznosom od 20.000,00 KM subvencionirati dio godišnje profitne marže.

Ugovorne strane su saglasne da se kratkoročna i dugoročna finansiranja uz subvencioniranje profitne marže i troškova obrade finansiranja od Općine plasiraju pod sljedećim uslovima:

Ugovorne strane su saglasne da se kratkoročna i dugoročna finansiranja uz subvencioniranje profitne marže i troškova obrade finansiranja od Općine plasiraju pod sljedećim uslovima:

Red.br.

Period finansiranja

Profitna marža prije subvencije

Subvencija Općine

Profitna marža nakon subvencije

Naknada za obradu zahtjeva

Subvencija za naknadu

1.

Kratkoročni  do 12 mjeseci

2,49%

2,49%

0,00%

0,15%

-

2.*

Dugoročno od 13 do 60  mjeseci

2,99%

2,99%

0,00%

0,20%

0,10 %

3.*

Dugoročno od 61 do 84 mjeseca

3,49%

3,49%

0,00%

0,25%

0,125 %

 
Općina se obavezuje subvencionirati punu vrijednost profitne marže po svakom pojedinačnom finansiranju, te 50% troškova obrade dugoročnih finansiranja za sve Korisnike finansiranja definisane u članu 6. ovog Javnog poziva.
Općina se obavezuje subvencionirati punu vrijednost profitne marže po svakom pojedinačnom finansiranju, te 50% troškova obrade dugoročnih finansiranja za sve Korisnike finansiranja definisane u članu 6. ovog Javnog poziva.

Kratkoročna finansiranja će se odobravati na period do 12 mjeseci u maksimalnom iznosu do 100.000,00 KM. Zadržavanje istog broja zaposlenih u toku trajanja finansiranja, uredno izmirenje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranjima su uslovi za ostvarenje prava na subvenciju.

Dugoročna finansiranja će se odobravati:

 • na period do 60 mjeseci privrednim subjektima uz uslov zapošljavanja najmanje jednog radnika na iznose do 100.000,00 KM, a za svakih dodatnih 100.000,00 KM, Korisnik sredstava  je dužan zaposliti jednog novog radnika, najkasnije u roku od 9 mjeseci od dana početka korištenja finansiranja. Grace period je moguć do 9 mjeseci, a maksimalan iznos finansiranja zavisi od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava procjenjene od strane BBI;
 • na period do 84 mjeseca privrednim subjektima za iznose finansiranja preko 100.000,00 KM, uz uslov zapošljavanja po jednog novog radnika na svakih odobrenih 100.000,00 KM najkasnije u roku od 9 mjeseci od dana početka korištenja finansiranja. Grace period je moguć do 9 mjeseci, a maksimalan iznos finansiranja zavisi od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava procijenjene od strane BBI.

Pored dodatnog zapošljavanja za dugoročna finansiranja Korisnik sredstava  je dužan da uredno izmiruje sve poreske obaveze i dospjele obaveze po finansiranjima u cilju sticanja prava na isplatu subvencije.

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema KD 2010 djelatnosti;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima sa obaveznom ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za odobrenje kredita;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana
 • Uvjerenje Službe za privredu, budžet i finansije Općine da nema neizmirenih obaveza prema Općini;
 • Specifikacija uz isplatu plata – Obrazac 2001;
 • Kopija lične karte i CIPS-a za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Uvjerenje nadležnog suda da protiv Korisnika kredita nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;
 • Izjava kojom se povrđuje da osnivač/vlasnik i odgovorna osoba nisu pravosnažno osuđivane za kaznena djela prevare u privrednom poslovanju, davanje i primanje dara, te druga kaznena djela povezana sa korupcijom;
 • Saglasnost za provjeru Centralnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i
 • Po zahtjevu Banke i ostale dokumente u skladu sa internim aktima Banke.

  Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji, potvrda o ostatku duga);
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);
 • Obavještenje nadležne Službe za statistiku o razvrstavanju obrta prema KD 2010 djelatnosti;
 • Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Specifikacija uz isplatu plata – Obrazac 2001 i 2002;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima, ne starije od 30 dana (ukoliko je djelatnost u PDV sistemu);
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige) i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

  Potrebna dokumentacija za založno pravo:

  Korisnici sredstava obavezni su osigurati određenu/propisanu vrstu kolaterala kao obezbjeđenje finansiranja u ovoj liniji finansiranja. Vrsta kolaterala će zavisiti od kreditne sposobnosti Korisnika sredstava, iznosa finansiranja i drugih parmetara određenih od strane BBI.

  Uobičajene vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom

MONITORING I OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU

Monitoring ispunjenja ugovorenih uslova od strane korisnika se provodi polugodišnje, 30.06. i 31.12. provjerom urednog izmirenja obaveza po finansiranju i uvidom u sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje da su korisnici ostvarili pravo na subvenciju, a koju dostavi korisnik:

 1. Potvrde o urednom izmirenju svih poreskih obaveza,  
 2. Obrazac 2001 kojim potvrđuju zadržavanje istog broja zaposlenih ili novog zapošljavanja nezaposlenih sa Općine Novo Sarajevo
 3. Dokumentaciju za utvrđivanje namjenskog trošenja sredstava u skladu s ugovorom sa BBI.

  Subvencija će se isplatiti samo za periode vršenja monitoringa za koje se utvrdi ispunjenje uslova, a nakon što Općina uplati sredstva subvencije za konkretnog korisnika.

Rok za podnošenje zahtjeva za finansiranje prema uslovima javnog poziva počinje teći od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Plasmani po ovom Ugovoru će se odobravati  do kraja 2021. godine za  sve privredne subjekte koji  na osnovu javnog poziva zadovolje kriterije BBI i Općine ili do utroška novčanih sredstava iz člana 4. ovog Javnog poziva.

MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom "Zahtjev za finansiranje iz linije Općina Novo Sarajevo" lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b. ili putem elektronske pošte: linijanovosarajevo@bbi.ba

Ugovorom između BBI i Korisnika finansiranja će se definisati međusobne obaveze i prava ugovornih strana, te način korištenja finansiranja.

U postupku podnošenja zahtjeva po Javnom pozivu Banka ne snosi nikakve troškove učesnicima, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti zahtjeve u potpunosti odbije. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, e-mail: linijanovosarajevo@bbi.ba, te pozivom na brojeve telefona: 033/275-137, 275-507, 275-289 i 257-702.