Zajedničkim naporima BBI banke i Ministarstva privrede Kantona Sarajevo uspostavljena je povoljna finansijska linija za privredne subjekte registrovane na području ovog Kantona. Ova linija omogućava privrednicima da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i subvencioniranoj stopi od 1,28 posto.

Pravo učešća imaju subjekti male privrede – fizička i pravna lica:

 • Subjekti male privrede koji trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je to propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 29/15).
 • Subjekti koji imaju sjedište na području Kantona Sarajevo ili poslovnu jedinicu na području Kantona Sarajevo sa jasno utvrđenom namjenom korištenja sredstava na području Kantona Sarajevo.
 • Subjekti koji su po osnovu tekuće kreditne zaduženosti, a prema podacima iz CRK-a „A“ kategorija (dozvoljena je i „B“ kategorija ukoliko ista nije nastala zbog stvarnog kašnjenja subjekta u otplati kreditnih obaveza).
 • Subjekte koji posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta.

Sredstva se NE odobravaju za projekte iz sljedećih oblasti:

 • Obavljanje samostalne ugostiteljske djelatnosti;
 • Proizvodnja oružja i vojne opreme;
 • Proizvodnja ili izvoz duhanskih proizvoda i alkoholnih pića;
 • Primarna poljoprivreda;
 • Otvaranje kasina i drugih igara na sreću;
 • Djelatnost prema KD BiH 2010 u području G - Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila;
 • Refinansiranje obaveza kod komercijalnih banaka po ranije preuzetim kreditima;
 • Finansiranje državnih institucija, neprofitnih fondacija, udruženja i organizacija, sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke;
 • Druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene.

Javni poziv možete pogledati ovdje.


Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Kantona Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71.000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijakantonasarajevo@bbi.ba

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva mogu se dobiti putem telefona: 033 275-264, 033 275-507, 033 275-234; fax: 033 203-122.

E-mail: linijakantonasarajevo@bbi.ba

Kontakt osobe: Haris Hadžić, Alma Hurem i Aida Agić

Linija finansiranja ima za cilj pružiti finansijsku podršku subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranja za trajna obrtna sredstva, osnovna sredstva i investicije (dugoročna finansiranja).

Dugoročna anuitetska finansiranja

 • Dugoročna anuitetska finansiranja za osnovna sredstva i kapitalne investicije se odobravaju na rok do sedam godina (84 mjeseca) u iznosu do 1,000,000.00 KM.
 • Najmanje 70% odobrenog iznosa finansiranja se plasira u nabavku stalnih sredstava, a najviše 30% odobrenog iznosa finansiranja se plasira u obrtna sredstva.
 • Visina subvencionirane profitne stope je 1,28% (4,28% prije subvencije) za Korisnike sredstava. Naknada za obradu zahtjeva iznosi maksimalno 0,88% od iznosa finansiranja, minimalno 200,00 KM.
 • Ukoliko korisnik finansiranja dokumentuje da je u zadnjih 12 mjeseci odobrena kreditna sredstva kod ove ili druge banke utrošio u stalna sredstva/kapitalne investicije, te ukoliko se radi o posebno opravdanim i specifičnim slučajevima, a koji će se pojedinačno i dokumentovano razmotriti, usaglasiti i odobriti sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, postoji mogućnost izuzetka od strukture omjera ulaganja u osnovna i obrtna sredstva, odnosno visine iznosa dozvoljenog finansiranja za obrtna sredstva (30%).
 • Poseban uslov za isplatu subvencije je uredno izmirivanje svih poreskih obaveza i dospjelih obaveza po finansiranjima.
 • Subvencije se isplaćuju polugodišnje, a na bazi prethodno urađenog monitoringa.

Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:

 • Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna);
 • Namjena utroška sredstava;
 • Broj uposlenih;
 • Povećanje zaposlenosti;
 • Proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost;
 • Izvori-način finansiranja projekata;
 • Orijentisanost ka izvozu i
 • Formalno-pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje finansiranja

Subjekti male privrede koji prilikom apliciranja prilože potvrdu o članstvu u Privrednoj komori Kantona Sarajevo, pod istim uslovima, stiču prednost prilikom obrade zahtjeva.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja iz linije Kantona Sarajevo je u nastavku. Osim navedenih, BBI banka ima pravo tražiti i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:

 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u Sudski registar sa svim izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz Sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave – ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost – PDV broj;
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;
 • Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima, ne starije od 30 dana;
 • Kopija lične karte i CIPS za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centalnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period
 • Biznis plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja;
 • Program ili projekat, sažetak projekta po osnovu kojeg se podnosi zahtjev za finansiranje;
 • Očekivani efekti u zapošljavanju, shodno biznis planu;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) koje određuje Banka, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ovisi o bonitetu komitenta; i
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):

 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje
 • Dokaz o namjenskom korištenju sredstva finansiranja (predračun, faktura, Ugovor o kupoprodaji)
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnost;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi)
 • Fotokopija LK – vlasnika samostalne djelatnosti
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnost
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostavljene zemljišne knjige)
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.

Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sudskog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima Banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta. Uobičajne vrste kolaterala koje BBI banka prihvata su:

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Kantona Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71.000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijakantonasarajevo@bbi.ba

Dodatne informacije prije samog podnošenja zahtjeva mogu se dobiti putem telefona: 033 275-264, 033 275-507, 033 275-234; fax: 033 203-122.

E-mail: linijakantonasarajevo@bbi.ba

Kontakt osobe: Haris Hadžić, Alma Hurem i Aida Agić

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.