Linija Grada Zenica | Bosna Bank International

Riječ je o finansijskoj liniji koja će privrednim subjektima omogućiti da u BBI banci, uz subvenciju grada Zenica, dobiju finansiranja po stopi od 0% do 0.88%. Za realizaciju ove Linije finansiranja BBI je obezbijedila sredstva u iznosu od 20.100.000,00 KM, a Grad Zenica će iznosom od 100.000,00 KM regresirati i subvencionirati ukupnu profitnu maržu u visini do 3,00 %. Maksimalan iznos pojedinačnog finansiranja je 400.000,00 KM.


Javni poziv privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima za podnošenje zahtjeva za odobrenje finansiranja u PDF formatu možete preuzeti na linku ovdje.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Grada Zenica” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Filijala Zenica, ugao Ulica Islambegovića put i Maršala Tita, 72 000 Zenica ili putem elektronske pošte: linijazenica@bbi.ba.

Namjena sredstava je da se pruži finansijska podrška subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti, finansiranjem obrtnih i trajnih obrtnih sredstava, osnovnih sredstava i investicija (dugoročna finansiranja), kako bi se omogućilo pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištenje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje i povećanje izvoza.

 

Pravo učešća

Pravo apliciranja za finansiranje imaju subjekti male privrede (obrti, mikro, mala i srednja preduzeća) - fizička i pravna lica koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (“Službeni glasnik Zeničko-dobijskog Kantona”, broj: 19/11) koji:

 • imaju sjedište na području Grada Zenice;
 • uredno izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze;
 • aktivno posluju i imaju uposlene radnike;
 • posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta;
 • po osnovu tekuće kreditne zaduženosti klasifikovani sa S1 (IFRS-International Financial Reporting Standards).

 

Osnovni kriteriji za odabir korisnika linije finansiranja su:
 • Vrsta djelatnosti (proizvodna, uslužna i proizvodno-uslužna);
 • Namjena utroška sredstava;
 • Proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost;
 • Izvori-način finansiranja projekata;
 • Orijentisanost ka izvozu i
 • Formalno - pravno uredna dokumenta za obezbjeđenje finansiranja.

 

Sredstva se neće odobravati za projekte iz sljedećih oblasti:
 • Trgovine (trgovačke radnje, trgovac pojedinac i sl.),
 • Proizvodnje oružja i vojne opreme,
 • Proizvodnje duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
 • Otvaranje kasina i drugih igara na sreću,
 • Državne institucije i preduzeća,
 • Neprofitne fondacije, udruženja i organizacije,
 • Sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke,
 • Kao i za druge djelatnosti i namjene koje su internim aktima BBI označene kao nedopuštene.

 

Rokovi finansiranja, profitna stopa i naknada za obradu

Kratkoročna revolving finansiranja

RB    Period korištenja finansiranja Profitna stopa Naknada za obradu zahtjeva
  1 1 mjesec 0,10 % 0.20 %
  2 2 mjeseca 0,15 % 0.20 %
  3 3 mjeseca 0.25 % 0.20 %
  4 6 mjeseci 0.50 % 0.20 %
  5 9 mjeseci 2.00 % 0.20 %
  6 12 mjeseci 3.00 % 0.20 %

 

 

 

 

 

 

 

 • Kratkoročna revolving finansiranja za tekuće poslovanje se odobravaju na rok do 12 (dvanaest) mjeseci;
 • Posebni uslovi za isplatu subvencije su: namjensko korištenje sredstava, uredno izmirenje obaveza po finansiranju i poreskih obaveza;
 • Grad se obavezuje da izvrši regresiranje i subvencioniranje profitne marže do 3,00% za Korisnike sredstava koji ispoštuju posebne uslove za isplatu subvencije.

 

Dugoročna anuitetska finansiranja za trajna obrtna sredstva i stalna sredstva

RB   Period korištenja finansiranja Profitna stopa Naknada za obradu zahtjeva
  7 18 mjeseci 3,10 % 0.20 %
  8 24 mjeseca 3,30 % 0.20 %
  9 36 mjeseci 3.61 % 0.20 %
 10 48 mjeseci 3.88 % 0.20 %

 

 

 

 

 

 

 

 • Dugoročna finansiranja za trajna obrtna sredstva, opremu i investicije se odobravaju na rok do četiri godine (48 mjeseci);
 • Posebni uslovi za isplatu subvencije su: namjensko korištenje sredstava, uredno izmirenje obaveza po finansiranju i poreskih obaveza;
 • Grad se obavezuje da izvrši regresiranje i subvencioniranje profitne marže do 3,00% za Korisnike sredstava koji ispoštuju posebne uslove za isplatu subvencije.


 

 Potrebna dokumentacija za apliciranje pravnih lica:
 • Zahtjev kojim se definiše namjena, iznos i rok otplate finansiranja;
 • Rješenje o upisu u sudski registar sa svima izmjenama i dopunama;
 • Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 90 dana;
 • Statut i odluka o osnivanju preduzeća;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji od porezne uprave - ID broj;
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost - PDV broj;
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistku o razvrstavanju po djelatnostima;
 • Uvjerenje nadležne porezne uprave/UIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda;
 • Uvjerenja Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima ne starije od 30 dana,
 • Uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje o izmirenim indirektnim porezima ne starije od 30 dana;
 • Obrazac 2001 - Specifikacija uz isplate plaća;
 • Kopija lične karte i CIPS za lica ovlaštena za zastupanje;
 • Izjava o povezanim licima;
 • Saglasnost za provjeru Centalnog registra kredita (CRK);
 • Izvještaj eksternog revizora (samo za dioničarska društva);
 • Poslovni plan, projektovani bilansi i gotovinski tokovi za period otplate finansiranja za dugoročna finansiranja;
 • Bilans stanja i uspjeha za prethodne dvije godine, te preliminarni finansijski pokazatelji za tekući period;
 • Dokumentacija za obezbjeđenje finansiranja i instrumenti obezbjeđenja finansiranja (kolateral) prema  poslovnoj politici Banke i bonitetu komitenta;
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.
Potrebna dokumentacija za apliciranje fizičkih lica (obrtnici i samostalne djelatnosti):
 • Uredno popunjen i ovjeren zahtjev za finansiranje;
 • Rješenje nadležnog općinskog organa za obavljanje djelatnosti;
 • Kopija kartona deponovanih potpisa lica ovlaštenih za zastupanje;
 • Specifikacija o utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje dvije godine;
 • Uvjerenje o poreskoj i PDV registraciji (ukoliko je djelatnost u obavezi);
 • Fotokopija LK - vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Fotokopija CIPS potvrde - vlasnika samostalne djelatnosti;
 • Odgovarajući dokument koji dokazuje da vlasnik samostalne djelatnosti ima nekretninu u svom vlasništvu (stan, kuća, zemljište, poslovni prostor); odgovarajući dokument koji dokazuje vlasništvo - može biti ZK izvadak, list nepokretnosti, posjedovni list (samo za ona područja u kojima nisu uspostav-ljene zemljišne knjiga);
 • Po zahtjevu Banke i ostala dokumenta u skladu sa internim aktima Banke.
Potrebna dokumentacija za založno pravo:

Potrebna vrijednost založnog prava u odnosu na iznos odobrenog finansiranja utvrđuje se u skladu sa aktima Banke i ovisi od visine zahtjeva za finansiranje i sveukupnog boniteta klijenta.

Uobičajene vrste kolaterala koje BBI Banka prihvata i potrebna dokumentacija za založno pravo:

 • Založno pravo na nekretnine;
 • Založno pravo na opremu;
 • Mjenice firme;
 • Lične mjenice vlasnika privrednog društva ili obrta;
 • Ugovor o asignaciji;
 • Polisa osiguranja vinkulirana u korist BBI;
 • Ostalo u dogovoru sa Bankom.

Za ponuđeno obezbjeđenje (zalog pokretne i nepokretne imovine) obavezno je dostaviti procjenu sud-skog vještaka (procjena nekretnine ne smije biti starija od 6 mjeseci i treba biti izvršena od ovlaštenog sudskog vještaka prihvatljivog za banku), dokument koji dokazuje vlasništvo (ZK izvadak ne stariji od 30 dana) i kopiju katastarskog plana.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvencioniranje

Grad se obavezuje da izvrši regresiranje i subvencioniranje profitne marže do 3,00%  za Korisnike sredstava koji ispoštuju posebne uslove za isplatu subvencije. Korisnici ostvaruju pravo na subvenciju uz uslov da uredno izmiruju obaveze prema Banci “u roku do 8 dana”, te dokumentovanjem ispunjavanja ugovorenih obaveza kvartalno, dostavljanjem:

 • Zahtjeva za isplatu subvencije,
 • Izvještaj  o namjenskom korištenju sredstava prema formularu koji je sastavni dio Ugovora o finansiranju (samo za prvi monitoring),
 • Potvrde od Poreske uprave o urednom izmirenju obaveza ne starije od 30 dana,
 • Potvrde Uprave za indirektno oporezivanje o urednom izmirenju obaveza ne starije od 30 dana.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Grada Zenica” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu: BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Filijala Zenica, ugao Ulica Islambegovića put i Maršala Tita, 72 000 Zenica ili putem elektronske pošte: linijazenica@bbi.ba.

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d., na e-mail: linijazenica@bbi.ba ili putem telefona 032 209-596.

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.