BBI-SASE lista kompanija

BBI banka i Sarajevska berza su se udružile s ciljem kreiranja Liste i Indexa kompanija čijim dionicama se trguje na SASE, a čije poslovanje je u skladu sa principima islamske ekonomije. Nadamo se da će ovaj projekat podstaći dodatne investicije i interese za kompanije i tržište kapitala u Bosni i Hercegovini.

Ovi materijali kreirani su na bazi najažurnijih informacija o kompanijama čijim dionicama se trguje na SASE. Molimo kliknite ovdje za više informacija o samom Indeksu kreiranom od strane SASE.

Kao odgovor na rastuću potražnju za investicijskim proizvodima koji su u skladu sa principima islamske ekonomije, BBI banka u saradnji sa Sarajevskom berzom kreira i ažurira posebnu listu u čiji sastav ulaze kompanije sa SASE čije je poslovanje u skladu sa principima islamske ekonomije.

„BBI lista kompanija - u saradnji sa SASE“ je lista kompanija koje kotiraju na SASE a čije je poslovanje kompatibilno sa principima islamske ekonomije. Jedan dio kompanija sa Liste je u sastavu Islamic indexa na Sarajevskoj berzi. Lista je javno objavljena i investitori istu mogu konsultirati prilikom donošenja investicionih odluka. Sa aspekta promocije, kao i pronalaska novih investitora i poslovnih partnera, za svaku kompaniju je važno da se nađe na ovoj listi.

Osnovna statistika:

 • Ukupan broj analiziranih kompanija je 175
 • Filter djelatnosti i strukture prihoda je zadovoljilo 147 kompanija (84%%).
 • Filter kamatonosnih finansijskih obaveza zadovoljilo je 147 kompanija (84%)
 • Filter novac + kamatonosne stavke u aktivi je zadovoljilo 163 kompanije (93%).
 • Filter novac + potraživanja je zadovoljilo 162 kompanije (93%).
 • Ukupan broj kompanija koje su zadovoljile sve kriterije je 108 (62% od ukupnog broja analiziranih kompanija)
 • Dvije kompanije su u januaru 2018. uklonjene sa liste zbog pretvorbe u d.o.o.

Osnovni kriteriji

Kompanija mora dokazati usklađenost svojeg poslovanja sa principima islamske ekonomije kako bi se našla na Listi. Proces testiranja kompanija nadzire Šerijatski odbor BBI banke.

Kompanije čija je osnovna djelatnost neka od sljedećih djelatnosti smatrat će se nekompatibilnim sa principima islamske ekonomije:

 • Konvencionalne finansije – konvencionalno bankarstvo i osiguranje
 • Proizvodnja, pakiranje, prerada, prodaja, distribucija, marketing ili bilo koje druge aktivnosti vezane za alkohol
 • Proizvodnja, pakiranje, prerada, prodaja, distribucija, marketing ili bilo koje druge aktivnosti vezane za svinjetinu i proizvodnju ostale ne-halal hrane
 • Zabavna industrija (casino, kockanje, kino, muzika, pornografija), te hoteli koji nemaju halal certifikat
 • Proizvodnja ili prodaja duhana

Ovaj popis djelatnosti nije definitivan i služi samo kao osnovni vodič za filtriranje djelatnosti kompanija.

Kompanije moraju zadovoljiti i određene finansijske kriterije:

 • Finansijske obaveze na koje kompanija plaća kamatu moraju biti manje od 33,333% ukupne imovine
 • Suma novca i kamatonosnih stavki u aktivi kompanije mora biti manja od 33,333% ukupne imovine
 • Suma novca i potraživanja kompanije mora biti manja od 50% ukupne imovine
 • Prihod od djelatnosti koje su u islamskoj ekonomiji zabranjene mora biti manji od 5% ukupnog prihoda kompanije

„BBI lista kompanija – u saradnji sa SASE“ je lista kompanija koje kotiraju na Sarajevskoj berzi/burzi vrijednosnih papira a čije je poslovanje u skladu sa navedenim kriterijima. Lista se ažurira najmanje jednom godišnje.

Ovi kriteriji se primjenjuju samo na kompanije koje kotiraju na SASE, u svrhu kreiranja liste kompanija koje su u skladu sa principima islamske ekonomije. Ovi kriteriji ne mogu se smatrati općim kriterijima usklađenosti poslovanja bilo koje firme sa principima islamske ekonomije.
 

Lista kompanija

U nastavku je lista od 108 kompanija sa SASE koje trenutno zadovoljavaju poslovne i finansijske kriterije islamske ekonomije. Lista se ažurira u skladu sa novim informacijama prikupljenim iz finansijskih izvještaja kompanija, kao i informacijama o aktivnostima i strukturi prihoda kompanija.

 1. BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠCA
 2. BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI
 3. BH TELECOM D.D. SARAJEVO
 4. BIRA D.D. BIHAĆ
 5. BITUMENKA DD SARAJEVO
 6. BJELAŠNICA D.D. HADŽIĆI
 7. BNT HOLDING DD NOVI TRAVNIK
 8. BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO
 9. BOSNAPLAST DD BOSANSKI PETROVAC
 10. BUGOJNOPROMET DD BUGOJNO
 11. CENTROTRANS-EUROLINES D.D. SARAJEVO
 12. CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO
 13. CITY PARK DD SARAJEVO
 14. CROATIA - REMONT DD ČAPLJINA
 15. DC TEŠANJ KRAŠEVO DD
 16. DD RUDNIK MANGANA BUŽIM
 17. DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG
 18. DUKA & BOSNA DD BRCKO
 19. ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI
 20. ENERGETIKA DD BUGOJNO
 21. ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO
 22. ENERGOINVEST DVI D.D. SARAJEVO
 23. ENERGONOVA DD SARAJEVO
 24. ENKER DD TEŠANJ
 25. FAMOS DD SARAJEVO
 26. FAMOS GRADNJA DD SARAJEVO
 27. FCL D.D. LUKAVAC
 28. FEROELEKTRO DD SARAJEVO
 29. GIK OKO DD SARAJEVO-ILIDŽA
 30. GIPS DD TUZLA
 31. GLOBUS KONFEKCIJA D.D. KISELJAK
 32. GORAŽDE PUTEVI D.D. GORAŽDE
 33. GP ŽGP D.D. SARAJEVO
 34. GPD DRINA DD GORAŽDE
 35. GRANITMONT DD JABLANICA
 36. GRUPEX D.D.
 37. HELIOS DD BANOVIĆI
 38. HERCEGOVINA-AUTO DD MOSTAR
 39. IGMAN DD KONJIC
 40. INGRAM DD SREBRENIK
 41. INTEREUROPA RTC DD SARAJEVO
 42. INTERŠPED TUZLA DD TUZLA
 43. IP SVJETLOST DD SARAJEVO
 44. J.P. 9. SEPTEMBAR D.D. SREBRENIK
 45. JKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.D. KONJIC
 46. JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO
 47. JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR
 48. JP HT DD MOSTAR
 49. JP UBORAK DD MOSTAR - u stečaju
 50. LASTA DD ČAPLJINA
 51. LEDA D.D. ŠIROKI BRIJEG
 52. LITVATRANS D.D. BANOVIĆI
 53. LIVNICA DD VISOKO
 54. MAGROS-VELETRGOVINA D.D. SARAJEVO
 55. MAJEVICA DD SREBRENIK
 56. MEDIKOMERC D.D. SARAJEVO
 57. METALOTEHNA D.D. TUZLA
 58. MILKOS DD SARAJEVO
 59. MLINPEK D.D. BUGOJNO
 60. MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE
 61. MPI MLIN D.D. USTIKOLINA
 62. MS & WOOD DD SARAJEVO
 63. PETROLINVEST D.D. SARAJEVO
 64. PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO
 65. POBJEDA - RUDET D.D. GORAŽDE
 66. POBJEDA DD TEŠANJ
 67. POSLOVNI SISTEM RMK DD ZENICA
 68. PPM DD TUZLA
 69. PROMET D.D. SARAJEVO
 70. PTG D.D. GORAŽDE
 71. RK TUZLANKA D.D. TUZLA
 72. RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA
 73. RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI
 74. RUDARSKI INSTITUT DD TUZLA
 75. RUDNICI BOKSITA JAJCE D.D. JAJCE
 76. RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA
 77. SANITEKS DD VELIKA KLADUŠA
 78. SARAJEVO - PUBLISHING DD
 79. SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO
 80. SNAGA DD VAREŠ
 81. SOLANA DD TUZLA
 82. STANDARD FURNITURE FACTORY D.D.
 83. STANDARD NEKRETNINE D.D. SARAJEVO
 84. SVJETLOSTKOMERC DD SARAJEVO
 85. ŠIPAD KOMERC D.D. SARAJEVO
 86. ŠTAMPARIJA D.D. KLJUČ
 87. ŠUMAPROJEKT DD
 88. ŠUMARSTVO PRENJ DD
 89. ŠUME TK DD KLADANJ
 90. TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK
 91. TRZ HADŽIĆI DD
 92. TUZLA-REMONT DD TUZLA
 93. TVORNICA CARAPA KLJUC D.D.
 94. TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ
 95. UNEVIT DD KONJIC
 96. UNIONINVEST D.D. SARAJEVO
 97. UNIONIZGRADNJA-SIP D.D. SARAJEVO
 98. UNIS D.D. SARAJEVO
 99. UNIS KOMERC DD SARAJEVO
 100. UNIS-MATIC D.D. BUGOJNO
 101. UNIS-PRETIS NIS DD VOGOŠCA
 102. USORA DD JELAH
 103. VEMAL DD TEŠANJ
 104. ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO
 105. ZIM DD ZENICA
 106. ZRAK D.D. SARAJEVO

Pročišćavanje imetka

U slučaju da kompanija ima taj određeni dio haram prihoda a koji je manji od 5% ukupnog prihoda, usvojena metodologija zahtijeva da zarade na takvim dionicama moraju proći proces purifikacije - čišćenja. Za to je neophodno znati koliki procenat prihoda kompanije nije iz dozvoljenih djelatnosti. Kada vlasnik dionica zna koliki dio prihoda kompanije je haram, on može svoju zaradu očistiti od harama na način da u dobrotvorne svrhe da najmanje onaj procenat svog prihoda od dionica koliko iznosi procenat nedozvoljenog prihoda u ukupnom prihodu kompanije.

Investitor koji nastoji svoje investicije uskladiti sa principima islamske ekonomije treba na skupštini dioničara izraziti svoje protivljenje praksama u kompaniji koje su islamom zabranjene. Ukoliko je takav dioničar nadglasan na skupštini dioničara, ne može se smatrati da je dao svoj pristanak da kompanija bude involvirana u nedozvoljene aktivnosti te on za iste ne bi trebao biti odgovoran.

Primjer:
Investitor ima dionice kompanije X koja je tokom prethodne godine ostvarila 3% prihoda od nedozvoljenih aktivnosti. Kompanija je odlučila podijeliti dividende i investitor je ostvario prihod od dividende u iznosu od 1.000KM. Investitor mora podijeliti 3% prihoda, odnosno 30KM, u dobrotvorne svrhe i ovo se ne smatra sadakom niti zekatom nego čišćenjem imetka. To je odricanje od prihoda koji nije smio ni postojati. Dioničar je obavezan u svakoj prilici izraziti svoje protivljenje aktivnostima u kompaniji koje nisu u skladu sa principima islamske ekonomije.