Posebne mjere podrške fizičkim licima i poslovnim klijentima pogođenim posljedicama krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19 | Bosna Bank International
E-servisi Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Posebne mjere podrške fizičkim licima i poslovnim klijentima pogođenim posljedicama krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19

01.05.2020.

Poštovani klijenti BBI banke,

pripremili smo za vas paket posebnih mjera podrške vezano za olakšice u otplati finansiranja u situaciji novonastalih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti ''Covid-19''.

Posebne mjere olakšica za otplatu finansiranja temelje se na propisima entitetskih Agencija za bankarstvo sadržanih u njihovim Odlukama o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem ''Covid-19''.
 

MJERE PODRŠKE ZA FIZIČKA LICA


Ko ima pravo podnijeti Zahtjev?
Klijenti banke (fizička lica i fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost)

 • Koji su ostali bez posla iz razloga što je poslodavac obustavio ili značajno smanjio poslovne aktivnosti usljed problema izazvanih pandemijom koronavirusa;
 • Kojima su smanjeni prihodi ili je značajno ugrožena stabilnost prihoda usljed krize nastale pandemijom koronavirusa;
 • Kojima je smanjen prihod ili ugrožena stabilnost prihoda domaćinstva usljed krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.
 • Kojima je prestao ili značajno smanjen prihod iz razloga što je poslovna djelatnost koju obavljaju u svojstvu fizičkog lica direktno ili indirektno pogođena virusnim oboljenjem Covid-19,  ili iz razloga mjera zabrane obavljanja djelatnosti propisane od strane nadležnih državnih institucija
   
POSEBNE MJERE OLAKŠICA


Ovisno o trenutnoj ili budućoj procijenjenoj kreditnoj sposobnosti Klijenta, moguće je definisati i neku drugu vrstu modaliteta otplate obaveza iz osnova finansiranja i/ili drugih proizvoda koji su u korištenju (prekoračenje po tekućem računu, kreditne/kupovne kartice).

Posebne mjere koje Banka može ponuditi Klijentu su:

 1. Moratorij ili odgoda otplate glavnice i profitne marže  na period najduže od 6 (šest) mjeseci
 2. 'Grace period' ili odgoda u plaćanju glavnice za period od najduže 6 (šest),za koje vrijeme je Klijent u obavezi plaćati redovnu mjesečnu profitnu maržu 
 3. Produženje krajnjeg roka za otplatu finansiranja, u odnosu na inicijalno ugovoreni rok u skladu sa procijenjenom kreditnom sposobnošću klijenta

Moguća je da prigodan modalitet otplate bude i kombinacija nekih od gore navedenih posebnih mjera.

Banka zadržava pravo da na osnovu analize sposobnosti za buduća plaćanja (kreditne sposobnosti) procijeni da li je model privremenog moratorija  ili neka od navedenih posebnih mjera odgovarajuća Klijentu, te da u tom smislu ugovore primjereni model plaćanja. Klijent je u obavezi da Banci dostavi svu zahtijevanu dokumentaciju i informacije na osnovu kojih će se izvršiti valjana i pouzdana analiza kreditne sposobnosti, a sve u cilju da se odredi odgovarajuća posebna mjera ili kombinacija mjera i omogući da Klijent može nastaviti redovno da plaća svoje obaveze iz osnova finansiranja i/ili nekog drugog proizvoda u korištenju.

U slučaju ugovaranja neke od prethodno navedenih Posebnih mjera, isto se neće smatrati privremenim modelom, te će Klijent i Banka o tome zaključiti odgovarajući Aneks na ugovor o inicijalno odobrenom finansiranju.

Modalitete otplate nakon prestanka stanja nesreće, ukoliko se utvrdi da način otplate nastao iz privremenog  moratorija nije realan i održiv,  Banka će određivati zajedno sa klijentom iz paketa posebnih mjera.

Vodit ćemo se podacima o privrednim granama i/ili pojedincima koji su pogođeni krizom, a koje bankarska zajednica sa nivoa Udruženja banaka BiH aktivno prikuplja od svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Nakon podnošenja i obrade zahtjeva, klijenti će biti povratno obaviješteni o odobrenju zahtjeva. Nastojaćemo da izvršimo analizu vaših zahtjeva u najkraćem mogućem roku.

Zdravlje i dobrobit naših zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti BBI banke, stoga ćemo nastojati gdje god je to moguće da proces komunikacije, definisanja modaliteta modifikacije finansiranja  istoga obavimo bez potrebe dolaska klijenta u Banku.

Banka objavom ovih informacija ne preuzima bilo kakve obaveze prema klijentima ili bilo kojim trećim osobama, te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom Zahtjevu.

Banka očekuje da će svi klijenti čije poslovanje nije pod uticajem  krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19 nastaviti redovno podmirivati svoje obaveze.

 

MJERE PODRŠKE ZA PRAVNA LICA


Shodno Odlukama entitetskih Agencija za bankarstvo, BBI Banka  će primjenjivati više vrsta olakšica za otplatu kreditnih obaveza za klijente pogođene pandemijom virusa COVID – 19.

Koje mjere olakšica će se primjenjivati?

 • PRIVREMENI MORATORIJ
 • POSEBNE MJERE

 

PRIVREMENI MORATORIJ

Privremeni moratorij predstavlja mjeru privremene odgode plaćanja obaveza po finansiranjima u periodu do 3 (tri) mjeseca. U periodu trajanja privremenog moratorija klijent neće biti u obavezi plaćati anuitete (glavnica i profitna marža), niti će se obračunavati penali na dug nastao u tom periodu. Banka neće obračunavati naknadu za izvršeni moratorij.

Anuitetska finansiranja

 • produžiće se rok povrata za period privremenog moratorija, u  anuitete će linearno biti uključen obračun profitne marže za period privremenog moratorija,
 • obaveze nastale prije datuma ugovaranja privremenog moratorija (glavnica, profitna marža, ostalo) biće raspoređene linearno na preostali rok dospijeća finansiranja

Revolving finansiranja

Za revolving finansiranja koja dospijevaju u ovom periodu,  produžava se rok korištenja za period privremenog moratorija. Obračunata renta za period moratorija se linearno raspoređuje na novi rok trajanja finansiranja.

Prekoračenja po transakcijskom računu

Rok se produžava do isteka perioda Privremenog moratorija.
Ove vrste

olakšica mogu trajati maksimalno do ukidanja proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine

Trajni nalog uspostavljen za izmirenje kreditnih obaveza prema Banci će biti privremeno obustavljen odmah po odobrenju olakšice

POSEBNE MJERE OLAKŠICA

Ovisno o trenutnoj ili budućoj procijenjenoj kreditnoj sposobnosti Klijenta, moguće je definisati i neku drugu vrstu modaliteta otplate obaveza iz osnova anuitetskih finansiranja, revolvinga, prekoračenja po transkacijskom računu i obaveza po izdatim garancijama.

Posebne mjere koje Banka može ponuditi Klijentu su:

 1. Moratorij, kao jedna od posebnih mjera u okviru modaliteta može se ugovarati najduže do 6 (šest) mjeseci
  • Anuitetna finansiranja  - moguće je produžiti rok povrata za period moratorija, u  anuitete će linearno biti uključen obračun profitne marže za period moratorija; ili rok otplate ostaje isti kao što je prvobitno ugovoren, u anuitete će linearno biti uključen obračun profitne marže za period moratorija. Posebno će se definisati način otplate obaveza dospjelih u periodu prije ugovaranja moratorija.
  • Za revolving finansiranja koja dospijevaju u ovom periodu produžiće se rok korištenja  finansiranja za period trajanja moratorija.
 2. Uvođenje „grace perioda“ za otplatu glavnice kod anuitetskih finansiiranja na maksimalno 6 (šest) mjeseci – u kojem periodu klijent plaća profitnu maržu, a otplata glavnice iz perioda grace-a se definiše novim otplatnim planom,
 3. Produženje roka dospjeća za finansiranja sa jednokratnim dospjećem, uključujući i revolving finansiranja i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci,
 4. Ugovaranje primjerenog modela u slučaju više revolving finansiranja (pojedinačno ili sveobuhvatno),
 5. Produženje roka dospjeća za anuitetska finansiranja

Također, moguće je odobravanje dodatnog iznosa ili tzv. bridge finansiranje u onim slučajevima kada je to realno potrebno i omogućava prevazilaženje problema sa likvidnošću pravnim licima.

Banka će na osnovu analize mogućnosti klijenata ili grupe klijenata (portfolija) odrediti primjeren modalitet sa ciljem olakšanja servisiranja kreditnih obaveza, a taj modalitet može biti i kombinacija gore navedenih olakšica.

U slučaju da Klijent ima značajne izloženosti i kod drugih kreditora, Banka će nastojati naći primjereni održivi model ili kombinaciju modela na način da isti bude usklađen sa ukupnim budućim novčanim tokovima klijenta.

Ko ima pravo podnijeti zahtjev?

 • Kompanije koje su direktno pogođene krizom te im je ugrožena likvidnost ili solventnost, kao i one kompanije koje trpe indirektne posljedice značajnog smanjenja poslovnih aktivnosti, ili postoji značajna izvjesnost da će ih negativne posljedice afektirati u vrlo skorom periodu.
 • Kompanije koje na dan 29.02.2020. nisu kasnile sa otplatom duže od 90 dana (sva duža kašnjenja znače da problemi nisu prouzrokovani pandemijom koronavirusa – na njih se ne mogu primijeniti mjere koje su Agencije za bankarstvo propisale isključivo za uslove krize Covid-19, nego standardne procedure reprobragrama/restrukture u skladu sa kreditnim politikama Banke)
 • Kod pravnih lica pogoršana kreditna sposobnost dokazuje se  poređenjem finansijskih izvještaja 31.12.2019. i zadnjeg izvještajnog mjeseca 2020. godine. Kao dodatan podatak zahtijevaće se, gdje god je to moguće,  da se koristi usporedba finansijskih izvještaja perioda sa tekućim izvještajnim mjesecom u  2020. godini (npr. 01/01/2020-31/03/2020) i tog istog perioda iz 2019. godine, osim u slučajevima kada su pravna lica u potpunosti prestala sa radom.

 

Kako se podnosi zahtjev?

Molimo da zahtjev dostavite na:

 • E-mail: moratorijPL@bbi.ba
 • Molimo da kontaktirate direktno na telefon vašeg nadležnog saradnika za poslovni odnos
 • Besplatni info telefon: 080 020 020

Napomena: Svi klijenti koji su već dostavili zahtjev, potrebno je da se obrate svom nadležnom saradniku za poslovni odnos za dalje instrukcije.


Privremene mjere podrške, odnosno Privremeni moratorij, banka će svojim klijentima obezbijediti za period 3 (tri) mjeseca, a maksimalno do isteka roka „Stanja nesreće“ proglašenog od nadležnih državnih organa.

Modalitete otplate nakon prestanka stanja nesreće, ukoliko se utvrdi da način otplate nastao iz privremenog  moratorija nije realan i održiv,  Banka će određivati zajedno sa klijentom iz paketa posebnih mjera.

Vodit ćemo se podacima o privrednim granama i/ili pojedincima koji su pogođeni krizom, a koje bankarska zajednica sa nivoa Udruženja banaka BiH aktivno prikuplja od svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Nakon podnošenja i obrade zahtjeva, klijenti će biti povratno obaviješteni o odobrenju zahtjeva. Nastojaćemo da izvršimo analizu vaših zahtjeva u najkraćem mogućem roku i dostavimo vam  povratnu informaciju o tome.

Zdravlje i dobrobit naših zaposlenika i klijenata glavni su prioriteti BBI banke, stoga ćemo nastojati gdje god je to moguće da proces komunikacije, definisanja modaliteta modifikacije finansiranja  i implementacije istoga obavimo bez potrebe dolaska klijenta u Banku.

Banka objavom ovih informacija ne preuzima bilo kakve obaveze prema klijentima ili bilo kojim trećim osobama, te zadržava pravo odlučivati o svakom podnesenom Zahtjevu.

Banka očekuje da će svi klijenti čije poslovanje nije pod uticajem  krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19 nastaviti redovno podmirivati svoje obaveze.